องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
นายนพพล ธนิกุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (1)
โทร. 034-715720
นายสุรชัย ลี้สุทธิพรชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (2)
โทร. 034-715720
นายณัฐพงษ์ งามสง่า
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
โทร. 034-715720
นางสาวดารินทร์ ภิญโญ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
โทร. 034-715720
นายวิฑูรย์ เหล่าประทุม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
โทร. 034-715720
นายจิราวัฒน์ กิตติโชติพาณิชย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
โทร. 034-715720
สอบถาม