องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ ประชาชนร่วมกับรัฐ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่า ได้รับประโยชน์จากป่าชุมชน "ป่าชุมชน" สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์
สอบถาม