องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566

ข้อมูลพื้นฐาน
            1. โครงสร้าง
            2. ข้อมูลผู้บริหาร
            3. อำนาจหน้าที่
            4. แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
            5. ข้อมูลการติดต่อ
            6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
            7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
            8. Q&A
            9. Social Network
            10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน
            11. แผนดำเนินงานประจำปี
            12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
            13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
            14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
            15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
            16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
            17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
            18. E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
            19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
            20. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
            21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
            22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            23. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
            24. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
            25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
            27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
            28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
            29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
            30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
            31.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
            32.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
            33.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
            34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
            35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต
            36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
            37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
            38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางยธรรม
            39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
            40. การขับเคลื่อนจริยธรรม
            41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
            42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
            43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สอบถาม