องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
กิจกรรมวันส้วมโลก ณ ส้วมสาธารณะศาลหลักเมือง

23 พฤศจิกายน 2566 อบจ.สมุทรสงคราม นำโดยนางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายก อบจ. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันส้วมโลก (World Toilet Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นการรณรงค์กิจกรรมต่างๆ ทั่วโลก ให้ตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาดในการใช้ห้องน้ำ-ห้องส้วมมากขึ้น และกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้คนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในด้านการขับถ่ายที่มีอนามัยมากขึ้น โดยรณรงค์การรักษาความสะอาดและร่วมกันทำความสะอาดส้วมสาธารณะ ศาลหลักเมืองสมุทรสงคราม

สอบถาม