ข่าวประชาสัมพันธ์
 

56

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกสภา พ.ศ.2561 และแผนงานการจัดการเลือดสมาชิกวุฒิสภา

สำเนาหนังสือจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ สส 0023.4/ว13722 ลงวันที่ 1 พฤศจิการยน 2561

กองกิจฯ

2018-11-14 15:55:35


55

แผนงานการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงครามที่ ลต(สส) 002/ว572 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561

กองกิจฯ

2018-11-14 15:53:13


54

การประกวดเรือไฟชิง ประจำปี 2561

1.กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประกวด 2.คุณสมบัติ 3.หลักฐานการสมัคร 4.การรับสมัคร 5.หลักเกณฑ์การตัดสิน 6.การประกาศผล 7.รางวัลการประกวด 8.เส้นทางประกวด >>>

กองการศึกษาฯ

2018-11-08 15:32:37


53

หลักเกณฑ์การประกวดรำวงตามบทร้อง(พื้นบ้าน) ในงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองปี 61

ประกวด รำรงตามบทร้อง(พื้นบ้าน) ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยานร.2) โดยมีหลักเกณฑ์ในการประกวด ดังนี้ 1.ประเภทผู้เข้าประกวด 2.คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 3.หลักฐานการสมัคร 4.การรับสมัครและการเข้าประกวด 5.หลักเกณฑ์การประกวด 6.เกณฑ์การตัดสินให้คะแนน 7.รางวัลการประกวด 8.การตัดสิน 9.หลักเกณฑ์อื่นๆ

กองคลัง

2018-11-06 10:43:02


51

การรับลงทะเบียนองคืกรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

1.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2.กำหนดการลงทะเบียนขององค์กร

กองกิจฯ

2018-10-18 16:14:21


49

ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสมรรถนะความสามารถของบุคลากรท้องถิ่น ด้วยมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล และมาตรฐานอาชีพ

การพัฒนาสมรรถนะความสามารถของบุคลากรท้องถิ่น ด้วยมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล และมาตรฐานอาชีพ

ฝ่ายบุคคล

2018-10-09 15:54:28


48

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

ประธานสถาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ในวันที่ 20กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กองกิจฯ

2018-09-19 14:44:04


47

การใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิในการเข้ารับบริการในระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอกของผู้มีสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิในการเข้ารับบริการในระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอกของผู้มีสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บุคคล

2018-08-17 12:08:39


46

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จึงนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 14 ส.ค 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กองกิจฯ

2018-08-10 09:42:43


45

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2561 มีกำหนด 45 วัน 

กองกิจฯ

2018-08-01 11:33:36

 
 
 
ข่าวปี 2559
  • ข่าวอบจ.
  • ข่าวทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน   3/10/59
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบจ.สมุทรสงคราม   29/09/59
แก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น   10/08/59
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังวัดให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน   08/08/59
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น   03/08/59
เรียกประชุมสภาอบจ.สมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2559   03/08/59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดำเนินการคัดเลือกฯ   15/07/59
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลง เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสงคราม ไปแข่งใน "รายการกิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน" รอบคัดเลือก ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 โดยผู้สมัครมีอายุตั้งแต่ 15 - 45 ปี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ท่านใดสนใจสามารถสมัคร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 715012   14/07/59
การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556   24/06/59
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหาร   03/06/59
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าสำนักปลัดฯ และผู้อำนวยการกองในสังกัด   18/05/59
การปรับอัตราค่าเช่าห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม   31/03/59
กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 59 และวันเริ่มสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 60   02/03/59
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม   08/02/59
การรับสมัครเข้าประกวดสำรับอาหารพื้นบ้านฯ ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 59   12/01/59
ข่าวปี 2558
จังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานในโครงการ "ปั่นเพื่อสุขภาพตามรอยเท้าแม่" รายละเอียด   10/11/58
ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้   26/08/58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณวัดปราโมทย์   24/08/58
รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณสวนสุขภาพ   21/08/58
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางเรือหัก   17/08/58
ประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดสินวิเศษศรัทธาธรรม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ   17/08/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านสี่แยก-วัดประชา   14/08/58
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.1-0008 บ้านศาลพ่อเณร-บ้านดอนมะโนรา   11/08/58
แจ้งข้อมูลการดำเนินงานโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสี่แยก-บ้านคลองสัมโชติ   11/08/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดแก้วเจริญ   11/08/58
แจ้งข้อมูลการดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคมรอเนกประสงค์ประจำตำบลบางสะแก   10/08/58
แจ้งข้อมูลการดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองโพงพาง   10/08/58
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง   05/08/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดศรีศรัทธาธรรม   03/08/58
การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อโตโยต้า HILUX VIGO CHAMP รุ่น สมาร์ทแค็บ จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2)   03/08/58
การจัดซื้อรถยนต์ตู้กู้ชีพ กู้ภัย ฉุกเฉิน ยี่ห้อ TOYOTA COMMUTER เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2)   03/08/58
การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)   28/07/58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ 27/07/58
การดำเนินงานโครงการประมูลจ้างด้วนระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง สส.2003-บ้านนางตะเคียน (สส.ถ.1-0010)   24/07/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายกบ   23/07/58
การจัดซื้อรถยนต์ตู้กู้ชีพ กู้ภัย ฉุกเฉิน ยี่ห้อ TOYOTA COMMUTER   23/07/58
การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง   23/07/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบังปืน - บ้านสุนัขหอน   23/07/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพและนันทนาการสำหรับผู้เป็นภูมิแพ้ "ศูนย์วารีบำบัด"   20/07/58
ยกลิกประกาศสอบราคา (ครั้งที่ 3) งานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังส่งน้ำ   20/07/58
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทิดพระเกียรติ (คลองหุบหลับ)   20/07/58
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณสวนสุขภาพ ม.2 ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองฯ   20/07/58
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดแม่น้ำ   20/07/58
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ. 1-0011 บ้านคลองเม็ง-บ้านดอนมโนรา   20/07/58
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ. 1-0001 บ้านบางแค-บ้านบางกระรี้   20/07/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดปากสมุทร   15/07/58
ยกเลิกประกาศรับสมัครฯ เฉพาะหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก (ภาคผนวก ข) 14/07/58
การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดคลองโคน - บ้านนายนรินทร์   14/07/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดป้อมแก้ว   13/07/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองขุด ม.8,7 ต.วัดประดู่ 13/07/58
การตรวจรับวัสดุก่อสร้างพร้อมขอรับเงินค่าวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.๑-๐๐๒๕ บ้านท้ายหาด-บ้านบางเรือหัก   07/07/58
การตรวจรับงานปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดปากสมุทร 06/07/58
ประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ฯ 02/07/58
การดำเนินงานโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองน้ำจืด 01/07/58
การดำเนินงานโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดพวงมาลัย 29/06/58
ยกเลิกประกาศสอบราคางานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหลังาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางแคใหญ่ 26/06/58
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน 15/06/58
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ และเรือเหล็กบรรทุกเครื่องจักรท้องเรือ 10/06/58
การจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ และเรือเหล็กบรรทุกเครื่องจักรท้องเรือ 05/06/58
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ 03/06/58
ยกเลิกประกาศสอบราคา (ครั้งที่2) งานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังส่งน้ำ ม.7 ต.ลาดใหญ่ 02/06/58
การตรวจรับงานก่อสร้างอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ฯ 29/05/58
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองน้ำจืด 27/05/58
ประกาศสอบราโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางขันแตก 26/05/58
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ. ๑-๐๐๒๕ บ้านท้ายหาด-บ้านบางเรือหัก 26/05/58
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบังปืน-บ้านสุนัขหอน 26/05/58
การตรวจรับงานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านรางน้ำผึ้ง 25/05/58
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทยดำ ณ วัดธรรมาวุธาราม 19/05/58
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองบางขุน 18/05/58
ประกาศสอบราคาจ้าง(ครั้งที่๒) โครงการก่อสร้างหอถังส่งน้ำ 12/05/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภัทรรังสรรค 1/05/58
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเดินเท้า สายเลียบทางรถไฟ ชุมชนชุมสายโทรศัพท์ 27/04/58
การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 23/04/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยหมื่นหาญณรงค์ฤทธิ์ 21/04/58
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายวัดคลองโคน 7/04/58
การดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางน้อย 27/03/58
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลส่วนท้องถิ่น 26/03/58
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ่นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคล 13/03/58
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 11/03/58
การตรวจรับงานก่อสร้างอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ฯ 09/03/58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 18/02/58
ข้อมูลรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 1 17/02/58
ข่าวปี 2557
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกข้าราชการอบจ.เพื่อเปลี่ยนสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 29/12/57
 
 
  ถอดถอนที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เฉพาะราย) 15/12/57
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 19/11/57
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวางแผนและงบประมาณ 31/10/57
    ประกาศการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการ 22/10/57
   

 รายการแจ๋ว ช่อง 3 HD ลอยกระทงกาบกล้วย จ.สมุทรสงคราม

22/10/57
    ผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 9 29/09/57
    ผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 8 29/09/57
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 8 22/09/57
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 9 22/09/57
    ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 12/09/57
    ข้อมูลโรงเจจังหวัดสมุทรสงคราม 09/09/57
    นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 04/09/57
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร 02/09/57
    กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 01/09/57
    ยกเลิกประกาศสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 29/0857
 
 
ประกาศรับสมัครงาน
 

14

ประกาศรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

2018-09-25 13:42:50


 

13

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

2018-06-07 15:52:28


 

12

วารสาร ก.ถ.สัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วารสาร ก.ถ.สัมพันธ์ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๕ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐

2017-11-07 11:12:15


 

11

ยกเลิกคำสั่ง

ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

2017-06-02 15:14:06


 

10

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างอบจ.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างอบจ.สมุทรสงคราม

2017-03-17 10:09:31


 

9

ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

เนื่องจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 60 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น กำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการอบจ.มีอำนาจหน้าที่ในการสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการอบจ. ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประกอบกับมติคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งบริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 60 จึงยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที

2017-03-15 14:04:42


 

8

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

2017-02-17 15:25:37


 

7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.สมุทรสงคราม และกำหนดวัน เวลา สถานที่ิและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้ 1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 2. ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ มารายงานตัวในวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-09.00 น. ณ อบจ.สมุทรสงคราม

2017-02-01 13:49:10


 

6

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสังกัด อบจ.สมุทรสงคราม

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหาร ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัดอบจ.สมุทรสงคราม ตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง 60-1-03-2101-010

2017-01-31 09:16:29


 

5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ

2017-01-17 15:24:37


 
 
   ปี 2559
ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานจ้างของอบจ.สมุทรสงคราม 7 ต.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน 3 ต.ค. 59
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบจ.สมุทรสงคราม ใบสมัคร
29 ก.ย. 59
แก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 10 ส.ค. 59
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังวัดให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน 8 ส.ค. 59
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 3 ส.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดำเนินการคัดเลือกฯ 15 ก.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหาร 3 มิ.ย. 59
 
   ปี 2558
ยกเลิกประกาศสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 11 ธ.ค. 58
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการอบจ. ตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น รายละเอียด ดาวน์โหลดใบสมัคร 2 ธ.ค. 58
ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ 26 ส.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ 27 ก.ค 58
ยกเลิกประกาศรับสมัครฯ เฉพาะหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก (ภาคผนวก ข) 14 ก.ค 58
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน 15 มิ.ย 58
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
   ปี 2557
     
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกข้าราชการอบจ.เพื่อเปลี่ยนสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 29/12/57
ถอดถอนที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เฉพาะราย) 15/12/57
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 19/11/57
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวางแผนและงบประมาณ 31/10/57
ประกาศการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการ 22/10/57
ผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 9 29/09/57
ผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 8 29/09/57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 8 22/09/57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 9 22/09/57
ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 12/09/57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร 02/09/57
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 01/09/57
ยกเลิกประกาศสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 29/0857
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
   ลำดับ
เลขที่เอกสาร เรื่อง รายละเอียด ประเภท วันที่เอกสาร ไฟล์เอกสาร วันที่ลงเว็บไซต์

850

สส51021/5078

รายงานผลการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) หมายเลขทะเบียน กข-3947

ประกาศผู้ชนะ

2018-12-11


2018-12-11 16:00:21

849

สส51021/5077

รายงานผลการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุยานพาหนะรถยนต์บรรทุกยี่ห้ออีซูซุดีแมกซ์ หมายเลขทะเบียน บจ-2216

ประกาศผู้ชนะ

2018-12-11


2018-12-11 15:58:36

848

สส51021/5063

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาตำบลบางนกแขวก ม.2 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-12-11


2018-12-11 15:16:43

847

สส51021/4746

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดโครงการงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองตามครรลองวิถีพอเพียงปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-20


2018-12-11 14:51:24

846

สส51021/5036

ส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุฯ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 68 รายการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศขาย

2018-12-07


2018-12-07 15:55:50

845

สส51021/4607

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษแบงค์สี เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองตามครรลองวิถีพอเพียงปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-09


2018-12-07 15:44:09

844

สส51021/4811

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำพวงมาลา งาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-22


2018-12-07 15:22:18

843

สส51021/4684

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-13


2018-12-07 14:55:17

842

สส51021/4904

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านเหมืองใหม่ โดย หจก.สยามวิทย์คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

การตรวจรับงาน

2018-11-29


2018-12-04 14:35:56

841

สส51021/4631

รายงานผลการจัดซื้อ

จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-09


2018-12-04 14:33:12

840

สส51021/4986

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาหญ้าเทียม (เอนกประสงค์) บริเวณโรงเรียนวัดบางประจันต์

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-12-04


2018-12-04 14:31:15

839

สส51021/4718

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุก แบบคับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กข-4377

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-15


2018-12-03 14:10:34

838

สส51021/4733

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจ้างติสติ๊กเกอร์ป้ายพลาสติกเดิม จำนวน 2 ป้าย

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-19


2018-12-03 14:08:55

837

สส51021/4921

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED 300 วัตต์ จำนวน 10 ชุด

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-30


2018-12-03 14:07:47

836

สส51021/4866

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง

งานปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดประดู่ พระอารามหลวง ม.2 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สำเนาสัญญาจ้าง

2018-11-28


2018-12-03 14:06:26

835

สส51021/4768

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้การประกวดนางนพมาศ แม่-ลูก โครงการประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-20


2018-11-29 16:24:48

834

สส51021/4888

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาซักรีดวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในอาคารสำนักงาน และที่พักแรมศูนย์ดาราศาสตร์

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-29


2018-11-29 10:31:07

833

สส51021/4745

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อตะเกียงไฟเชิญพระประทีป เพื่อใช้ในโครงการประเพณี ลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-20


2018-11-29 10:29:29

832

สส51021/4771

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4,5 ต.ท้ายหาด เชื่อม ม.1 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

สำเนาสัญญาจ้าง

2018-11-20


2018-11-29 10:26:58

831

สส51021/4871

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง

งานซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณเชิงลาดสะพานข้ามคลองดาวดึงษ์ ต.อัมพวา เชื่อมม.7 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สำเนาสัญญาจ้าง

2018-11-28


2018-11-29 10:22:08

830

สส51021/4655

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-09


2018-11-27 16:01:40

829

สส51021/4836

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 กล่อง

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-26


2018-11-26 16:05:04

828

สส51021/4580

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ (ถังก๊าซ CNG) จำนวน 2 คัน

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-07


2018-11-26 16:01:11

827

สส51021/4807

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเร้าอยู่หัวฯ

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-22


2018-11-26 15:08:05

826

สส51021/4828

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถบรรทุก

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-23


2018-11-26 15:01:14

825

สส51021/4692

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเกลือ,น้ำยาสารเคมี และวัสดุไส้กรองสำหรับสระว่ายน้ำศูนย์สุขภาพฯ

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-14


2018-11-26 14:59:59

824

สส51021/4747

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณเชิงลาดสะพานข้ามคลองดาวดึงษ์ ต.อัมพวา เชื่อมม.7 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-20


2018-11-22 13:30:40

823

สส51021/4806

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-4377

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-22


2018-11-22 11:35:14

822

สส51021/4805

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-4377

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-22


2018-11-22 11:34:06

821

สส51021/4803

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อโปรแกรมในการจัดทำราคากลาง จำนวน 4 เครื่อง พร้อมติดตั้ง

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-22


2018-11-22 11:32:31

820

สส51021/4801

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-22


2018-11-22 11:30:47

819

สส51021/4719

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณ wireless จำนวน 6 ตัว

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-15


2018-11-22 10:47:09

818

สส51021/4746

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านบางนางลี่ ม.4 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-11-20


2018-11-22 10:45:29

817

สส51021/4760

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับเรืออลูมิเนียมท้องแบนชนิดหัวท้ายตัดทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ทั้งลำ พร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 3 ลำ

การตรวจรับงาน

2018-11-20


2018-11-20 16:24:06

816

สส51021/4765

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-20


2018-11-20 15:46:06

815

สส51021/4764

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ OKI B412 จำนวน 6 กล่อง

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-20


2018-11-20 15:44:43

814

สส51021/4728

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดาวโด่ง-บ้านปรก โดย หจก.นครชัยการช่าง เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

การตรวจรับงาน

2018-11-16


2018-11-19 14:32:01

813

สส51021/4726

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านดอนบุก-บ้านปลายคลองบางแค โดยบริษัท โมโนคอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2018-11-16


2018-11-19 14:29:53

812

สส51021-4667

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดประดู่พระอารามหลวง

รายงานผล

2018-11-13


2018-11-16 16:17:29

811

สส51021/4551

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงบริเวณถนนสาธิต-วัดสี่แยก ม.8 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สำเนาสัญญาจ้าง

2018-11-06


2018-11-16 08:47:49

810

สส51021-4680

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 2 อัน

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-13


2018-11-16 08:44:04

809

สส51021/4656

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

กาตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองเขิน โดย หจก.สยามวิทย์คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

การตรวจรับงาน

2018-11-12


2018-11-16 08:42:49

808

สส51021/4476

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร และเย็บเล่มเอกสารร่างรายงานการติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-10-31


2018-11-14 15:50:45

807

สส51021/4662

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-13


2018-11-14 15:49:12

806

สส51021/4619

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-09


2018-11-09 15:38:49

805

สส51021/4625

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-09


2018-11-09 15:36:55

804

สส51021/4611

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูดสิ่งปฏิกูล

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-09


2018-11-09 15:35:21

803

สส51021/4426

รายงานผลการจัดซื้อ

การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ประกาศผู้ชนะ

2018-10-29


2018-11-08 16:25:30

802

สส51021/4565

ีรายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะดำเนินการต่ออายุโดเมนเนม

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-07


2018-11-08 16:24:01

801

สส51021/4563

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเพชรรัตน์

รายงานผล

2018-11-07


2018-11-08 16:19:27

800

สส51021/4590

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 จำนวน 2 โครงการ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2018-11-08


2018-11-08 16:16:48

799

สส51021/4593

รายงานผลการจัดจ้าง

การจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุก

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-08


2018-11-08 16:14:59

798

สส51021/4404

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทเบนซิน

ประกาศผู้ชนะ

2018-10-29


2018-11-08 16:14:09

797

สส51021/4562

ส่งสำประกาศจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเปลี่ยนโช้คอัพฝาท้าย จำนวน 2 ข้าง

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-07


2018-11-08 16:12:58

796

สส51021/4553

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ EMINENT จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2018-11-06


2018-11-06 15:33:00

795

สส51021/4306

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างทำป้ายไวนิลงานพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประกาศผู้ชนะ

2018-10-19


2018-11-02 16:13:25

794

สส51021/4489

การเปิดเผยราคากลางและประกาศประกวดราคาซื้อ

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดประดู่พระอารามหลวง ม.2 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-11-01


2018-11-01 14:44:38

793

สส51021/4439

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

งานปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2018-10-31


2018-10-31 14:35:00

792

สส51021/4439

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4,5 ต.ท้ายหาด เชื่อมหมู่ 1 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-10-31


2018-10-31 14:28:16

791

สส51021/4419

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ทำปกและเย็บเล่มเอกสาร แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-10-29


2018-10-30 16:19:30

790

สส51021/4433

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) หมายเลขทะเบียน กข-4378

ประกาศผู้ชนะ

2018-10-30


2018-10-30 16:17:09

789

สส51021/4338

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดดอกไม้สด เพื่อใช้ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประกาศผู้ชนะ

2018-10-22


2018-10-29 16:09:16

788

สส51021/4347

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำพวงมาลา เพื่อใช้ในการจัดพิธีวันปิยมหาราชประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-10-22


2018-10-29 16:07:09

787

สส51021/4408

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมศาลหลักเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2018-10-29


2018-10-29 15:54:10

786

สส51021/4395

เผยแผร่การรับฟังความคิดเห็นร่าง

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดประดู่พระอารามหลวง

ร่างประกาศ

2018-10-26


2018-10-26 17:02:16

785

สส51021/4398

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2018-10-26


2018-10-26 16:59:34

784

สส51021/4208

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำพวงมาลา

ประกาศผู้ชนะ

2018-10-12


2018-10-25 16:24:50

783

สส51021/4239

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์โค้งขาว

ประกาศผู้ชนะ

2018-10-12


2018-10-25 16:23:56

782

สส51021/4373

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะบางรายการสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง

ประกาศผู้ชนะ

2018-10-25


2018-10-25 16:22:02

781

สส51021/4375

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดประดู่พระอารามหลวง ม.2 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-10-25


2018-10-25 16:19:53

780

สส51021/4335

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ประกาศผู้ชนะ

2018-10-22


2018-10-24 15:07:14

779

สส51021/4203

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะงานจ้างทำป้ายไวนิลและสติกเกอร์โฟมบอร์ด

ประกาศผู้ชนะ

2018-10-12


2018-10-24 15:04:51

778

สส51021/4238

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

ประกาศผู้ชนะ

2018-10-12


2018-10-24 15:03:32

777

สส51021/4236

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2018-10-12


2018-10-24 15:01:39

776

สส51021/4215

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำภัตตาหารเช้า และเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2018-10-12


2018-10-19 15:40:59

775

สส51021/4104

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างงานบริการรถรางดูงาน ค่าบำรุง ห้องประชุมพัฒนาที่ดินและเครื่องเสียง และค่าจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการฯ

ประกาศผู้ชนะ

2018-10-08


2018-10-19 15:39:31

774

สส51021/4220

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านเหมืองใหม่ ม.2 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สำเนาสัญญาจ้าง

2018-10-12


2018-10-18 17:28:56

773

สส51021/4211

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยบ้านปรก 8 (ซอยชัชวาล-ศาลอาม้า) ม.6,7,8 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2018-10-12


2018-10-18 17:27:29

772

สส51021/4183

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 11 ต.ค. 61 การตัดลดปริมาณงาน และตัดเงินค่าก่อสร้าง งานปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

สำเนาสัญญาจ้าง

2018-10-11


2018-10-18 17:25:23

771

สส51021/4153

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก พร้อมสะพาน คสล. บริเวณบ้านนายนิตย์แสงวิภาค ถึงบ้านนายบุุญชิด ม.4,7 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

สำเนาสัญญาจ้าง

2018-10-10


2018-10-18 17:22:15

770

สส51021/4274

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอลบริเวณวัดศรัทธาธรรม

การตรวจรับงาน

2018-10-18


2018-10-18 15:34:25

769

สส51021/4197

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดดอกไม้สด

ประกาศผู้ชนะ

2018-10-12


2018-10-18 15:33:00

768

สส51021/4107

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะงานจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์องค์การฯ และป้ายประชาสัมพันธ์สนามกีฬาองค์การฯ จำนวน 2 ป้าย

ประกาศผู้ชนะ

2018-10-08


2018-10-17 15:06:29

767

สส51021/4105

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล (ป้ายโครงการ) เพื่อใช้ตามโครงการศึกษาดูงานฯ จำนวน 1 ป้าย

ประกาศผู้ชนะ

2018-10-08


2018-10-17 15:04:13

766

สส51021/4246

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1อัน

ประกาศผู้ชนะ

2018-10-16


2018-10-17 15:01:51

765

สส51021/3786

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างจัดตกแต่งสถานที่บริเวณอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-21


2018-10-16 15:58:16

764

สส51021/4213

การเปิดเผยราคากลางและประกาศประกวดราคาซื้อ

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเพชรรัตน์ ม.6 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคา

2018-10-12


2018-10-12 16:24:54

763

สส51021/3950

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้สด

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-28


2018-10-12 16:20:01

762

สส51021/4065

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2018-10-04


2018-10-11 15:55:16

761

สส51021/4024

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ประกาศผู้ชนะ

2018-10-01


2018-10-11 15:54:07

760

สส51021/4100

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ตามโครงการศึกษาดูงานฯ

รายงานผล

2018-10-08


2018-10-10 16:00:17

759

สส51021/4101

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ. 1-0012 บ้านปากวน-บ้านวรภูมิ ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดย หจก.สยามวิทย์คอนสเตรัคชั่นเป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนิการแล้วเสร็จ

การตรวจรับงาน

2018-10-08


2018-10-10 15:57:58

758

สส51021/4123

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงบริเวณถนนสาธิต-วัดสี่แยก ม.8 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-10-09


2018-10-09 15:51:20

757

สส51021/3998

รายงานผลการจัดจ้าง

งานจ้างทำป้ายไวนิลในการจัดพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561 จำนวน 3 ป้าย

รายงานผล

2018-09-28


2018-10-09 15:48:42

756

สส51021/4130

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองดาวดึงษ์ ม.7 ต.บางช้าง, ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2018-10-09


2018-10-09 15:45:40

755

สส51021/4128

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดราษฎร์วัฒนาราม ม.5 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2018-10-09


2018-10-09 11:04:15

754

สส51021/4026

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณทางเข้าวัดอัมพวันเจติยาราม ถึงบริเวณด้านหน้าอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2018-10-01


2018-10-09 10:49:52

753

สส51021/4062

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงเรียนวัดน้องแสงจันทร์ ม.4,5 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2018-10-03


2018-10-09 10:36:49

752

สส51021/3894

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะงานจ้างจัดเตรียมและประดับตกแต่งรถชมวิวให้สวยงาม สำหรับเป็นรถพระที่นั่ง

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-25


2018-10-05 16:44:40

751

สส51021/4067

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4,5 ต.ท้ายหาด เชื่อมม.1 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกาศประกวดราคาจ้าง

2018-10-04


2018-10-04 15:53:26

750

สส51021/3865

ส่งสำเนาสัญญาจ้าง

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์การฯ

สัญญาจ้าง

2018-09-25


2018-10-03 09:20:11

749

สส51021-3845

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง

งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณทางเข้าวัดอัมพวันเจติยาราม ถึงบริเวณด้านหน้าอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สัญญาจ้าง

2018-09-24


2018-10-03 09:14:32

748

สส51021/4036

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านกลางเหนือ - บ้านบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านสารภี-ศาลาแม่พระ ต.ยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-10-02


2018-10-02 15:57:18

747

สส51021/3924

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ พานาโซนิค ขนาด 25,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-26


2018-09-28 18:00:37

746

สส51021/3923

รายงานผล

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอนพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-26


2018-09-28 17:54:27

745

สส51021/4005

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างปรับปรุงถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์สายบ้านดอนจั่น บ้านยี่สาร ม.6 ต.คลองโคน อ.เมืองฯ เชื่อมม. 4,1 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-09-28


2018-09-28 16:42:09

744

สส51021/3918

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะสำหรับรถชมวิว

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-26


2018-09-28 10:22:10

743

สส51021/3850

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 13 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-24


2018-09-27 16:22:57

742

สส51021/2896

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-25


2018-09-27 16:21:32

741

สส51021/3897

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-25


2018-09-27 16:20:37

740

สส51021/3930

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเก้าอี้ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-26


2018-09-27 16:19:33

739

สส51021/3776

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 9,000 ลิตร สำหรับใช้กับยานพาหนะและเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-20


2018-09-26 15:40:54

738

สส51021/3761

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเกี่ยวกับการจร้างเหมารถเครน เพื่อยกเรือขุดลอกคลอง จำนวน 2 ลำ

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-20


2018-09-25 13:30:20

737

สส51021/3857

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านนายณรงค์ พ่วงศริ ม.7,5 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-09-25


2018-09-25 13:27:00

736

สส51021/3771

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณทางเข้าวัดอัมพวันเจติยาราม ถึงบริเวณด้านหน้าอุทยานฯ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การเปิดเผยราคากลาง

2018-09-20


2018-09-25 13:24:12

735

สส51021/3836

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร และเย็บเล่มเอกสารของบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ของอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-24


2018-09-24 14:43:07

734

สส51021/3814

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเพชรรัตน์ ม.6 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ร่างประกาศ

2018-09-24


2018-09-24 14:25:48

733

สส51021/3811

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลอัมพวา ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-09-24


2018-09-24 14:23:33

732

สส51021/3833

รายงานผลการจ้างโดยวิธีคัดเลือก

รายงานผลการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณทางเข้าวัดอัมพวันเจติยาราม ถึงบริเวณด้านหน้าอุทยานฯ

รายงานผล

2018-09-24


2018-09-24 14:21:29

731

สส51021/3820

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและเปลี่ยนตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในสนามกีฬาฯ

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-24


2018-09-24 14:18:50

730

สส51021/3821

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างประชาสัมพันธ์อบจ.สมุทรสงคราม ผ่านสถานีวิทยุกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เอฟ.เอ็ม 107.5 เม็กกะเฮิร์ท

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-24


2018-09-24 14:16:55

729

สส51021/3777

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องคิมพิวเตอร์ ยี่ห้อ delux รหัสพัสดุ 416-52-0101 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-20


2018-09-24 14:14:38

728

สส51021/3773

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมจำนวน 6 เดือน

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-20


2018-09-21 12:24:47

727

สส51021/3586

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำอาหารกลางวัน ตามโครงการรักษ์แม่กลอง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-12


2018-09-21 12:23:11

726

สส51021/3768

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนเลียบคลองซื่อ เชื่อมตำบลบางยี่รงค์

การตรวจรับงาน

2018-09-20


2018-09-20 16:15:53

725

สส51021/3758

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4,5 ต.ท้ายหาด เชื่อมม.1 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ

2018-09-20


2018-09-20 16:13:42

724

สส51021/3592

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจ้างเช่าเต็นท์โครงขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-12


2018-09-20 16:09:55

723

สส51021/3498

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางแบบตรวจการณ์ 5 ประตู จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-06


2018-09-20 16:08:50

722

สส51021/3685

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองบางกึ่ง - บ้านคลองสวนกลาง

การตรวจรับงาน

2018-09-17


2018-09-20 16:07:07

721

สส51021/3594

รายงานผลการจัดจ้าง

งานจ้างทำป้ายโครงการรักษ์แม่กลอง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-12


2018-09-20 16:05:13

720

สส51021/3619

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบายรขนมครก-น้ำตาลทราย ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-13


2018-09-19 16:00:03

719

สส51021/3745

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน บจ-7854 สส.รหัสพัสดุ 002-58-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-19


2018-09-19 15:58:02

718

สส51021/3605

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม และน้ำแข็งโม่ ตามโครงการรักษ์แม่กลอง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-12


2018-09-19 15:10:11

717

สส51021/3715

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะสำหรับรถชมวิว จำนวนผู้โดยสาน 35 ที่นั่ง 6 ล้อ (คันที่ 1) และ (คันที่ 5) จำนวน 2 คัน

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-18


2018-09-19 15:08:35

716

สส51021/3733

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง (กองช่าง) จำนวน 5 คัน

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-19


2018-09-19 14:53:44

715

สส51021/3762

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเพชรรัตน์ ม.6 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-09-19


2018-09-19 14:52:23

714

สส51021/2059

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานจ้างเหมาปรับปรุงถาาผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองเขิน ซอย 9 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม จำนวน 1 โครงการ

สัญญาจ้าง

2018-09-07


2018-09-19 14:50:18

713

สส51021/3613

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดดอกไม้สด เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการรักษ์แม่กลอง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-13


2018-09-19 14:46:00

712

สส51021/3702

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-18


2018-09-19 14:39:49

711

สส51021/3666

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาสารเคมีสำหรับสระว่ายน้ำศูนย์สุขภาพและนันทนาการ สำหรับผู้เป็นภูมิแพ้ (ศูนย์วารีบำบัด) จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-17


2018-09-18 15:54:25

710

สส51021/3688

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของส่วนราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาสที่ 4

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-17


2018-09-18 15:52:12

709

สส51021/3700

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-18


2018-09-18 15:50:33

708

สส51021/3669

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

การตรวจรับงาน

2018-09-17


2018-09-18 15:48:47

707

สส51021/3680

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านดอนบุก-บ้านปลายคลองบางแค ม.4 ต.วัดประดู่ เชื่อม ม.7 ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-17


2018-09-17 15:57:20

706

สส51021/3676

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของทุกส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ในไตรมาสที่ 4

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-17


2018-09-17 15:23:20

705

สส51021/3677

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของทุกส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามในไตรมาสที่ 4

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-17


2018-09-17 15:22:09

704

สส51021/3606

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-13


2018-09-17 14:55:56

703

สส51021/3070

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการฝึกอบรมเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-10


2018-09-17 14:54:48

702

สส51021/3672

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-17


2018-09-17 14:52:55

701

สส51021/3336

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 80-7656 รหัสพัสดุ 006-60-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-30


2018-09-17 11:53:07

700

สส51021/3012

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-09


2018-09-14 15:49:13

699

สส51021/3649

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-14


2018-09-14 15:47:27

698

สส51021/2992

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-09


2018-09-14 15:43:33

697

สส51021/3042

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง

ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ จำนวน ๑ ป้ายื โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-09


2018-09-14 15:38:30

696

สส51021/3623

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงบริเวณถนนสาธิต (คลองสระสมบูรณ์)-วัดสี่แยก (สายบ่อปลาสาธิต-วัดสี่แยก) ม.8 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

การเปิดเผยราคากลาง

2018-09-13


2018-09-13 15:51:00

695

สส51021/3624

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยบ้านเหมืองใหม่ ม.2 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-09-13


2018-09-13 15:46:52

694

สส51021/3627

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของส่วนราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน พ.ศ.2561) จำนวน 25 รายการ กำหนดส่งมอบของ ภายใน 15 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-13


2018-09-13 15:22:17

693

สส51021/3579

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ สำหรับรถยนตส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-12


2018-09-13 10:33:27

692

สส51021/3572

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องถ่ายยี่ห้อ KYOCERA รุ่น FS - 6025 MFP เลขรหัสพัสดุ 417-55-0016 โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-12


2018-09-12 15:55:58

691

สส51021/3573

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการ

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ประจำตำบลคลองโคน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 35/2561 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

2018-09-12


2018-09-12 15:48:47

690

สส51021/3564

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกพร้อมสะพาน คสล. บริเวณบ้านนายสานิตย์ แสงวิภาค ถึงบ้านนายบุญชิด ชะโลธร หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-12


2018-09-12 14:02:04

689

สส51021/3558

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าบ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ ๒ ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-12


2018-09-12 13:56:29

688

สส51021/3506

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง ม.1,5,6 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2018-09-11


2018-09-11 15:58:54

687

สส51021/3506

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้ออีซูซุ สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน บจ-2216 สส. รหัสพัสดุ 002-52-0023 ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-07


2018-09-11 15:36:17

686

สส51021/3537

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดวัสดุยานพาหนะสำหรับรถบรรทุกเทท้าย (ดั๊ม7) หมายเลขทะเบียน 80-4836

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-11


2018-09-11 15:30:11

685

สส51021/3528

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจ้างจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-11


2018-09-11 15:24:08

684

สส51021/3513

รายงานผลการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหญ้า ดินดำ ปุ๋ยคอก และทรายละเอียด เพื่อปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอล ภายในบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-10


2018-09-11 15:21:22

683

สส51021/2649

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดนิทรรศการภาพ กิจกรรมจิตอาสา โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ ท้องสนามหลวงในวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-19


2018-09-07 15:37:48

682

สส51021/3499

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-07


2018-09-07 14:48:49

681

สส51021/3495

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนผิวจราจร พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดาวโ่ด่ง-บ้านปรก (สส.ถ.1-0024) ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง เชื่อมตำบลท่าคา อำเภออัมพวา เชื่อมตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-07


2018-09-07 10:04:11

680

สส51021/3485

ประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้าง

2018-09-06


2018-09-07 09:59:52

679

สส51021/3465

การเปิดเผยราคากลางและประกาศประกวดราคาซื้อ

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลอัมพวา ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-09-05


2018-09-05 15:11:39

678

สส51021/3463

การเปิดเผยราคากลางและประกาศประกวดราคาซื้อ

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอวฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านนายณรงค์ พ่วงศิริ ม.7,5 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-09-05


2018-09-05 15:09:13

677

สส51021/3468

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4,5 ต.ท้ายหาด เชื่อมม.1 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่

2018-09-05


2018-09-05 15:06:25

676

สส51021/3421

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์บรรทุกชานต่ำ (เทรลเลอร์) ยี่ห้อ ฮีโน่ ชนิด 10 ล้อ

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-03


2018-09-04 15:52:43

675

สส51021/3439

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬาหน้าโรงเรียนวัดจุฬามณี ม.9 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-09-04


2018-09-04 14:35:11

674

สส51021/3434

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางแค-บ้านบางกะรี้ ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-09-04


2018-09-04 14:33:24

673

สส51021/3433

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองลัดหลักแปด ม.2 เชื่อม ม.1 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-09-04


2018-09-04 14:31:37

672

สส51021/3285

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางสะใภ้ ม.7 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2018-08-27


2018-09-04 14:29:43

671

สส51021/3431

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค.104 รหัสพัสดุ 018-48-0003

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-04


2018-09-04 14:01:29

670

สส51021/3398

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

งานปรับปรุงถนนผิจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงบริเวณถนนสาธิต (คลองสระสมบูรณ์) - วัดสี่แยก (สายบ่อปลาสาธิต - วัดสี่แยก)

ประกวดราคาจ้าง

2018-09-03


2018-09-04 13:48:26

669

สส51021/3411

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศจำนวน 5 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-03


2018-09-03 14:36:39

668

สส51021/3405

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT ขนาด 18,962.53 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-03


2018-09-03 14:35:34

667

สส51021/3401

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ PHILIPS รหัสพัสดุ 426-52-0094

ประกาศผู้ชนะ

2018-09-03


2018-09-03 14:33:31

666

สส51021/3361

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน บจ-7855 รหัสพัสดุ 002-58-0026 จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-30


2018-08-31 16:12:07

665

สส51021/3383

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-31


2018-08-31 14:51:18

664

สส51021/3058

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะงานจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่และของดีสมุทรสงคราม 2561 (ครั้งที่ 2) จำนวน 57 ป้าย

ประกาศผู้ชนะ

0000-00-00


2018-08-31 13:54:56

663

สส51021/3378

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางตะเคียน ม.1 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2018-08-31


2018-08-31 13:36:26

662

สส51021/3356

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเทปวัดระยะ จำนวน 3 เส้น

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-30


2018-08-31 10:19:05

661

สส51021/3354

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ัชนะการจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ล้อ

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-30


2018-08-31 10:18:07

660

สส51021/3353

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง ของอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-30


2018-08-31 10:16:56

659

สส51021/3350

การเปิดเผยราคากลางและประกาศประกวดราคาซื้อ

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์สายบ้านดอนจั่น บ้านยี่สาร ม.6 ต.คลองโคน อ.เมืองฯ เชื่อม 4,1 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2018-08-30


2018-08-31 09:58:19

658

สส51021/3347

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือน 134 แรงม้า

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-30


2018-08-30 15:18:39

657

สส51021-3342

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ของส่วนราชการ อบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-30


2018-08-30 11:32:12

656

สส51021/3340

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกชานต่ำ (เทลเลอร์)

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-30


2018-08-30 11:28:30

655

สส51021/3339

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อกระดาษ เอ4 จำนวน 104 ลัง ของส่วนราชการในสังกัดอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-30


2018-08-30 11:27:00

653

สส51021/3300

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงาน

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านนายณรงค์ พ่วงศิริ ม. 7,5 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ร่างประกาศ

2018-08-28


2018-08-29 11:22:51

652

สส51021/3297

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานซ่อมแซม

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลอัมพวา ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ร่างประกาศ

2018-08-28


2018-08-29 11:20:10

651

สส51021/3303

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-08-28


2018-08-28 15:29:24

650

สส51021/3304

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิค เบอร์ 68 W (18 ลิตร) จำนวน 45 ถัง กำหนดส่งมอบงาน

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-28


2018-08-28 15:20:06

649

สส51021/3275

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดไทร ม.9 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2018-08-26


2018-08-27 15:26:20

648

สส51021/3263

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์สำหรับรถยนต์กระบะบรรทุก 2 ตอน

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-24


2018-08-27 11:48:24

647

สส51021/3040

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับโครงการฝึกอบรมเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-10


2018-08-27 11:47:04

646

สส51021/3250

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการ

โครงการปรับปรุงถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์สายบ้านดอนจั่น บ้านยี่สาร ม.6 ต.คลองโคน อ.เมือง เชื่อม ม.4,1 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ร่างงานโครงการ

2018-08-24


2018-08-24 16:50:10

645

สส51021/3248

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน นข-1018

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-24


2018-08-24 15:03:02

644

สส51021/3246

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุหินคลุก

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-24


2018-08-24 14:10:25

643

สส51021/3022

รายงานผลการจัดจ้าง

การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-09


2018-08-24 14:09:19

642

สส51021/3034

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดดอกไม้เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมฯ

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-10


2018-08-24 13:21:53

641

สส51021/3037

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายไวนิลฯ เพื่อใช้ในการกิจกรรม

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-10


2018-08-24 13:19:46

640

สส51021/3226

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ช่วงบริเวณถนนสาธิต (คลองสระสมบูรณ์ - วัดสี่แยก (สายบ่อปลาสาธิต - วัดสี่แยก) ม.8 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-08-23


2018-08-23 15:28:32

639

สส51021/3225

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการปรับปรุงถนนเพื่อส่วเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์สายบ้านดอนจั่นบ้านยี่สาร ม.6 ต.คลองโคน อ.เมืองฯ เชื่อมม. 4,1 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-08-23


2018-08-23 15:25:39

638

สส51021/3216

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-22


2018-08-23 09:36:08

637

สส51021/3060

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศผู้ชนะ

2561-08-10


2018-08-22 15:29:30

636

สส51021/3175

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาล ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-08-21


2018-08-21 16:02:19

635

สส51021/3174

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านนายณรงค์ พ่วงศรี ม.7,5 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-08-21


2018-08-21 15:59:32

634

สส51021/2898

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาทำพวงมาลา เพื่อใช้ในงาน"วันรพี" ของส่วนราชการในสังกัดอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-06


2018-08-21 14:29:19

633

สส51021/3142

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักงานอบจ.สมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 11 รายการ โดย บริษัท บี บี เค อินดัสตรี จำกัด เป็นผู้ขาย ซึ่งได้แจ้งส่งมอบครุภัณฑ์ดังกล่าวในวันที่ 22 ส.ค 61 เวลา 08.30 น.

การตรวจรับงาน

2018-08-20


2018-08-21 14:27:13

632

สส51021/2794

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค 61

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-23


2018-08-17 15:39:58

631

สส51021/2942

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ทำปกและเย็บเล่มเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี่ พ.ศ.2561-2564 (ครั้งที่ 2) ของอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-07


2018-08-17 15:37:02

630

สส51021-2974

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อผ้าบูลุค จำนวน 2 รายการ ของส่วนราชการในสังกัดอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-08


2018-08-17 15:31:07

629

สส51021/3002

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง เบอร์8 จำนวน 1 คู่ ของส่วนราชการในสังกัดอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-09


2018-08-17 15:28:54

628

สส51021/3014

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดช่องลม ม.6 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 22/2561 ลงวันที่ 9 เม.ย 61 หจก.ดำรงกุลการโยธา เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวการจ้างจะทำการตรวจรับงาน ในวันที่ 9 ส.ค 61

การตรวจรับงาน

2018-08-09


2018-08-17 11:25:33

627

สส51021/3086

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 5 อัน

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-16


2018-08-16 15:31:49

626

สส51021/2791

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ ผ้าดิ้นทอง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-25


2018-08-16 10:33:35

625

สส51021/3076

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองบางกึ่ง-บ้านคลองสวนกลาง ม.10 ต.ท่าคา อ.อัมพวา เชื่อมม.2 ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-16


2018-08-16 09:46:33

624

สส51021/2805

รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า พร้อมจ้างเหมาประดับไฟ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค 61

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-26


2018-08-16 09:43:43

623

สส51021-3063

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อยางรถยนต์ ขนาด 235/50R18 ยี่ห้อ DUNLOP จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ลักษณะ นั่งสามตอน ยี่ห้อโตโยต้า แบบ VELLFIRE 2.4 หมายเลขทะเบียน กก-567 สมุทรสงคราม เลขรหัสพัสดุ 001-53-0007

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-15


2018-08-16 09:05:47

622

สส51021/2975

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเรือกำจัดผักตบชวา และขุดลอกคลอง

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-08


2018-08-15 15:57:42

621

สส51021/2924

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ม.8 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-06


2018-08-15 15:56:32

620

สส51021-3050

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าบ้านสองพี่น้อง ม.2 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2018-08-14


2018-08-15 15:54:25

619

สส51021/2761

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอนู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-24


2018-08-14 15:48:50

618

สส51021/3027

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างดำเนินการจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-10


2018-08-10 15:45:51

617

สส51021/2750

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะงานจ้างเช่าเต็นท์ เช่าเวที และเช่าไฟส่องเวทีพร้อมไฟประดับบริเวณงาน เพื่อใช้จัดสถานที่งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-24


2018-08-10 09:38:35

616

สส51021/2963

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองเขิน ซอย (ช่วงที่ 2) ม.3 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-08


2018-08-09 15:37:55

615

สส51021/2962

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านเหมืองใหม่ ม.2 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-08-08


2018-08-09 15:32:47

614

สส51021/2875

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาถ่ายเอกสาร และเย็บเล่มเอกสาร ร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-02


2018-08-09 14:38:23

613

สส51021/2830

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดช่องลม ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-31


2018-08-08 13:40:24

612

สส51021/2921

การเปิดเผยราคากลางและประกาศประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนน ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางแค-บ้านบางกะรี้ ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-08-07


2018-08-08 11:52:32

611

สส51021/2923

การเปิดเผยราคากลางและประกาศประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองลัดหลักแปด ม.2 เชื่อม ม.1 ต.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-08-07


2018-08-08 11:50:40

610

สส51021/2933

การเปิดเผยราคากลางและประกาศประกวดราคาซื้อ

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARASPHALT CONCRETE) สายบ้านดาวโด่ง-บ้านปรก ต.คลองเขิน อ.เมือง เชื่อมต.ท่าคา อ.อัมพวา เชื่อมต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-08-07


2018-08-08 11:47:22

609

สส51021/2936

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์พระราโชวาทและป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-07


2018-08-07 15:03:39

608

สส51021/2935

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดโน็ตบุค

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-07


2018-08-07 15:01:38

607

สส51021/2782

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดดอกไม้สด เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-25


2018-08-06 15:02:06

606

สส51021/2897

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะสำหรับรถชมวิว

ประกาศผู้ชนะ

2018-08-03


2018-08-06 13:44:23

605

สส51021/2675

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการจัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-20


2018-08-06 10:52:24

604

สส51021/2849

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดปากลัด ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม หจก.ดำรงกุล การโยธา เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจการจ้าง

การตรวจรับงาน

2018-08-02


2018-08-06 08:56:44

603

สส51021/2804

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายสำเนียง เพ็ญสว่าง และบ้านนางมาลี บริบูรณ์ ม.3 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงาน

การตรวจรับงาน

2018-07-31


2018-08-03 14:32:12

602

สส51021/2728

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ม.1 ต.แควอ้อม เชื่อมม.3 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สัญญาจ้าง

2018-07-23


2018-08-03 13:27:00

601

สส51021/2856

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกพร้อมสะพาน คสล. บริเวณบ้านนายสานิตย์ แสงวิภาค ถึงบ้านนายบุญชิด ชะโลธร ม.4,7 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-08-02


2018-08-02 15:32:24

600

สส51021/2855

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าบ้านสองพี่น้อง ม.2 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-08-02


2018-08-02 15:28:19

599

สส51021/2765

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อผ้าบูลุค จำนวน 3 รายการ ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-07-24


2018-08-02 14:06:25

598

สส51021/2836

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างสำหรับการจัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และร่างการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (ครั้งที่ 2) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-07-31


2018-08-02 11:20:07

597

สส51021/2723

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาสผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช่ในกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค. 2561 จำนวน 8 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-24


2018-07-31 15:00:02

596

สส51021/2823

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าบ้านสองพี่น้อง ม.2 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-07-31


2018-07-31 14:58:12

595

สส51021/2817

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 ป้าย

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-31


2018-07-31 13:32:07

594

สส51021/2803

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานซ่อมแซม

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA ASPHALT CONCRETE) สายบ้านดาวโด่ง - บ้านปรก (สส.ถ.๑-๐๐๒๕) ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง เชื่มตำบลท่าคา อำเภออัมพวา เชื่อมตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศ

2018-07-26


2018-07-26 15:58:22

593

สส51021/2800

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานซ่อมแซม

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางแค-บ้านบางกะรี้ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศ

2018-07-26


2018-07-26 15:47:33

592

สส51021/2797

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานก่อสร้างสะพาน

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองลัดหลักแปด หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศ

2018-07-26


2018-07-26 15:44:23

591

สส51021/2775

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมารถเครน เพื่อยกเรือขุดลอกคลอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-25


2018-07-25 15:53:33

590

สส51021/2743

รายงานผลการจ้างโดยวิธีคัดเลือก

รายงานผลการปรับปรุงผิวลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดช่องลม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-07-24


2018-07-25 15:51:25

589

สส51021/2778

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-25


2018-07-25 15:48:03

588

สส51021/2744

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-24


2018-07-25 15:46:20

587

สส51021/ว 2712

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงผิวลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดช่องลม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

เปิดเผยราคากลาง

2018-07-23


2018-07-25 15:44:06

586

สส51021/2513

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้สด เพื่อใช้ในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-10


2018-07-25 15:39:32

585

สส51021/2754

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อจัดจ้าง สำหรับใช้ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค. 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-24


2018-07-24 16:47:27

584

สส51021/2501

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะงานจ้างทำป้ายไวนิลงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-10


2018-07-23 16:34:17

583

สส51021/2643

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 6,000 ลิตร สำหรับใช้กับยานพาหนะและเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-18


2018-07-23 16:32:04

582

สส51021/2724

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.1-0012 บ้านปากวน-บ้านวรภูมิ ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-23


2018-07-23 16:29:23

581

สส51021/2617

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้าง"โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค. 61 กำหนดส่งมอบงาน ในวันที่ 17 และ 18 ก.ค 61 โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-17


2018-07-23 16:00:29

580

สส51021/2715

การเปิดเผยราคากลาง และการประกาศประกวดราคาซื้อ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬาหน้าโณงเรียนวัดจุฬามณี ม.9 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกวดราคาจ้าง

2018-07-23


2018-07-23 13:48:17

578

สส51021/2714

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อสมุดลงนามถวายพระพร และปากกาลงนามพร้อมแท่นวางปากกา ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-23


2018-07-23 13:16:47

577

สส51021/2668

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางแค - บ้านบางกะรี้ ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-07-19


2018-07-19 15:55:40

576

สส51021/2667

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดาวโด่ง - บ้านปรก (สส.ถ.1 - 0024) ต.คลองเขิน อ.เมือง เชื่อมต.ท่าคา เชื่อมต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-07-19


2018-07-19 15:53:51

575

สส51021/2640

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองลัดหลักแปด ม.2 เชื่อม ม.1 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-07-18


2018-07-18 15:24:32

574

สส51021/2632

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-07-18


2018-07-18 15:22:26

573

สส51021/2634

การเปิดเผยราคากลางและประกาศประกวดราคาซื้อ

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-07-18


2018-07-18 15:20:14

572

สส51021/2639

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบนชนิดหัวท้ายตัดทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ จำนวน 3 ลำ ตามประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ 39/2561 ลงวันที่ 28 มิ.ย 61

รายงานผล

2018-07-18


2018-07-18 15:17:15

571

สส51021/2597

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-16


2018-07-17 12:19:07

570

สส51021/2594

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเกลือ สำหรับสระว่ายน้ำ ศูนย์สุขภาพและนันทนาการสำหรับผู้เป็นภูมิแพ้ (ศูนย์วารีบำบัด)

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-16


2018-07-16 15:19:34

569

สส51021/2583

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านเหมืองใหม่ ม.2 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ

2018-07-16


2018-07-16 15:13:32

568

สส51021/2581

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก พร้อมสะพาน คสล. บริเวณบ้านนายสานิตย์ แสงวิภาค ถึงบ้านนายบุญชิด ชะโลธร ม.4,7 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ยกเลิกประกาศ

2018-07-16


2018-07-16 15:09:12

567

สส51021/2534

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสายบ้านท้ายหาด-บ้านบางเรือหัก (สส.ถ.1-0025)ม.6 ต.แหลมใหญ่ , ม.4 ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 11/2561 บริษัท แนน โปรเจคท์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

การตรวจรับงาน

2018-07-12


2018-07-16 15:05:45

566

สส51021/2569

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและเติมน้ำยาถังดับเพลิง

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-13


2018-07-16 11:45:30

565

สส51021/2383

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะบางรายการสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-04


2018-07-16 11:44:18

564

สส51021/2584

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-16


2018-07-16 11:42:43

563

สส51021/2517

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดโพงพาง ม.2 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 18/2561 โดย หจก.ดำรงกุลการโยธา เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2018-07-11


2018-07-16 11:41:29

562

สส51021/2555

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการ

ร่างประกาศ และร่างเอกสารจ้างดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬาหน้าโรงเรียนวัดจุฬามณี ม.9 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ร่างประกาศ

2018-07-13


2018-07-13 13:32:29

561

สส51021/2527

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะจดซื้อยางหลังสำหรับรถชมวิว จำนวนผู้โดยสาร 25 ที่นั่ง 6 ล้อ จำนวน 5 คัน

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-11


2018-07-11 16:17:32

560

สส51021/2510

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬาหน้าโรงเรียนวัดจุฬามณี ม.9 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-07-10


2018-07-10 15:35:53

559

สส51021/2507

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนเลียบคลองซื่อ ม.5 ต.บางสะแก เชื่อม ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-07-10


2018-07-10 15:33:57

558

สส51021/2417

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดป้อมแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 12/2061 กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 โดย หจก.บี บี พี โปรดักส์ เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2018-07-06


2018-07-10 15:23:40

557

สส51021/2434

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ร่างประกาศ และร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารอบจ.สมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และราคากลาง

ร่างประกาศ

2018-07-06


2018-07-09 15:49:19

556

สส51021/2297

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถขุดแบบตีนตะขาบขับเคลื่อนเอง ยี่ห้อแคตเตอร์พิลลาร์ 90 แรงม้า สีเหลือง หมายเลขทะเบียน ตค 99 ของส่วนราชการในสังกัดอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-28


2018-07-09 15:42:31

555

สส51021/2425

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-06


2018-07-09 10:43:23

554

สส51021/2413

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 106 รายการ ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-06


2018-07-09 10:41:39

553

สส51021/2422

รายงานผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผล

2018-07-06


2018-07-06 16:16:21

552

สส51021/2411

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตรวจเช็ค/ซ่อมเครื่องตู้โทรศัพท์ชนิดตู้สาขา หมายเลขทะเบียนพัสดุ 422-44-0002

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-06


2018-07-06 14:39:27

551

สส51021/2389

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเก้าอี้ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-04


2018-07-05 16:41:51

550

สส51021/2401

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแผรืกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ตัว

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-05


2018-07-05 16:39:56

549

สส51021/2399

เผยแพร่ประกาศร่างขอบเขตของงานฯ พร้อมกับประกาศร่างประกาศประกวดราคาฯ และร่างเอกสารซื้อฯ

ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบนนทุกดีเซลขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

ร่างประกาศ

2018-07-05


2018-07-05 16:37:46

548

สส51021/2247

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-22


2018-07-04 16:21:47

547

สส51021/2376

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า หม่ยเลขทะเบียน นข-647

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-04


2018-07-04 16:19:30

546

สส51021/2375

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู็ชนะการจ้างเกี่ยวกับการจ้างเหมารถเครน เพื่อยกเรือขุดลอกคลอง จำนวน 1 เที่ยว

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-04


2018-07-04 16:17:52

545

สส51021/2370

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประม

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-07-04


2018-07-04 10:13:26

544

สส51021/2359

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.1-0007 สายบ้านบางขุน - บ้านบางสะแก องบางคนที จ.สุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2018-07-03


2018-07-04 10:09:55

543

สส51021/2343

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ณ วัดบางพลับ ม.4 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-07-03


2018-07-03 16:08:34

542

สส51021/2343

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์เครื่องปริ้นเตอร์จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-03


2018-07-03 14:43:14

541

สส51021/2318

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดโคกเกตุ-วัดประชา ม.7,4,2 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม บริษัท โอ.เอ็น.คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

การตรวจรับงาน

2018-07-02


2018-07-03 14:37:04

540

สส51021/2324

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกพร้อมสะพาน คสล. บริเวณบ้านนายสานิตย์ แสงวิภาค ถึงบ้านนายบุญชิด ชะโลธร ม.4,7 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-07-02


2018-07-02 15:30:35

539

สส51021/2321

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองเขิน ซอย 9 (ช่วงที่ 2) ม.3 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-07-02


2018-07-02 15:24:07

538

สส51021/2311

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-29


2018-06-29 14:56:24

537

สส51021/2285

การเปิดเผยราคากลางและประกาศประกวดราคาซื้อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบนชนิดหัวท้ายตัดทำด้วยอลูมีเนียมอัลลอยด์ทั้งลำ พร้อมเครื่องยนต์แรงม้าไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า แบบติดท้ายเรือ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-06-28


2018-06-28 16:41:08

536

สส51021/2298

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติฯ และตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-28


2018-06-28 16:37:28

535

สส51021/2289

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.บ้านเหมืองใหม่ ม.2 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-06-28


2018-06-28 16:32:05

534

สส51021/2286

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ม.1 ต.แควอ้อม เชื่อมม.3 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-28


2018-06-28 16:29:38

533

สส51021/2225

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อจัดจ้าง สำหรับโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงาน เตรียมพร้อมในการรับโอนสถานศึกษา

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-21


2018-06-21 15:28:06

532

สส51021/2209

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาสานเคมีและวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับสระว่ายน้ำศูนย์สุขภาพและนันทนาการ

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-20


2018-06-20 13:37:21

531

สส51021/2193

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 61

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบรถบรรทุกน้ำ

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-06-19


2018-06-19 16:33:43

530

สส51021/2192

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านมอบลัด-บ้านนัดตาว่าย

การตรวจรับงาน

2018-06-19


2018-06-19 16:31:35

529

สส51021/2191

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-16


2018-06-19 15:58:20

528

สส51021/2190

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจัดจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนเช็ควาล์วท่อส่งน้ำ ในสระว่ายน้ำ ศูนย์สุขภาพและนันทนาการสำหรับผู้เป็นภูมิแพ้

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-19


2018-06-19 15:54:35

527

สส51021/2153

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-15


2018-06-15 14:58:46

526

สส51021/2140

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.1-0010 สายแยกทางหลวง สส.2003 - บ้านนางตะเคียน ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2018-06-14


2018-06-14 15:39:56

525

สส51021/2135

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 71 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-14


2018-06-14 15:05:06

524

สส51021/2124

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อปลั๊กไฟ จำนวน 2 อัน ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-13


2018-06-13 16:14:09

523

สส51021/2066

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเลียบคลองซื่อ ม.5 ต.บางสะแก เชื่อมตำบลบางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2018-06-13


2018-06-13 16:12:54

522

สส51021/2070

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองเขิน ซอย 9 (ช่วงที่ 2) ม.3 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-06-13


2018-06-13 16:10:16

521

สส51021/2054

ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบต.พัฒนา (ซอยหน้าเรือนจำ) ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2018-06-12


2018-06-13 16:08:04

520

สส51021/2072

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก พร้อมสะพาน คสล. บริเวณบ้านนายสานิตย์แสงวิภาค ถึงบ้านนายบุญชิด ชะโลธร ม.4,7 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-06-13


2018-06-13 16:06:03

519

สส51021/2115

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมศาลหลักเมือง

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-13


2018-06-13 13:21:10

518

สส51021/2056

เผยแพร่ประกาศร่างขอบเขตของงานฯ พร้อมกับประกาศร่างประกาศประกวดราคาฯ และร่างเอกสารจ้างฯ

ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบนชนิดหัวท้ายตัด จำนวน 3 ลำ

ร่างประกาศ

2018-06-12


2018-06-12 16:02:30

517

สส51021/2058

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณเชิงลาดสะพานข้ามคลองแม่กลอง ม.4 ต.ลาดใหญ่ เชื่อมหมู่ที่ 5 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2018-06-12


2018-06-12 15:54:24

516

สส51021/2085

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-06-11


2018-06-11 15:28:49

515

สส51021/2083

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางตะเคียน ม.1 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-06-11


2018-06-11 15:27:23

514

สส51021/2073

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.1-0012 บ้านปากวน-บ้านวรภูมิ ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตารางเแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-06-11


2018-06-11 15:25:40

513

สส51021/2074

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดบางบ่อ ม.5 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-11


2018-06-11 15:23:45

512

สส51021/2051

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุกเทท้าย จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-07


2018-06-11 15:22:19

511

สส51021/2063

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องรถขุดตีนตะขาบ

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-08


2018-06-08 15:45:38

510

สส51021/2050

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอลบริเวณวัดศรัทธาธรรม ม.1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-06-07


2018-06-08 15:03:31

509

สส51021/2059

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริษัทกำจัดปลวก ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง สวนสมเด็จฯ

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-08


2018-06-08 15:00:01

508

สส51021/2034

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

งานปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายบ้านสี่แยก-บ้านวัดประชา

การตรวจรับงาน

2018-06-07


2018-06-07 15:44:26

507

สส51021/1468

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเรือกำจัดผักตบชวา และขุดลอกคลอง

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-26


2018-06-07 15:43:02

506

สส51021/2023

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดทำตรายาง จำนวน 4 อัน ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-06


2018-06-07 09:49:17

505

สส51021/2004

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมลำโพงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว 8 ดอก จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

0000-00-00


2018-06-05 15:35:31

504

สส51021/2001

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเลียบคลองซื่อ ม5 ต.บางสะแก เชื่อมตำบลบางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-06-05


2018-06-05 15:31:55

503

สส51021/2000

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อโตโยต้า HILUX VIGO CHAMP รุ่น สมาร์ทแค็บ

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-05


2018-06-05 15:26:26

502

สส51021/1961

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อสายยางใส ขนาด 6 หุน ยาว 100 เมตร จำนวน 1 ขด

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-31


2018-06-01 10:55:09

501

สส51021/1953

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางสะใภ้ ม.7 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-05-31


2018-05-31 15:56:36

500

สส51021/1946

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยบ้านปรก8 (ซอยชัชวาล-ศาลอาม้า) ม.6,7,8 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-31


2018-05-31 15:53:58

499

สส51021/1949

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.1-0012 บ้านปากวน-บ้านวรภูมิ ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-05-31


2018-05-31 15:52:01

498

สส51021/1930

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ประจำตำบลคลองโคน ม.2 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-05-30


2018-05-30 14:21:16

497

สส51021/1926

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนเลียบคลองซื่อ ม.5 ต.บางสะแก เชื่อมตำบลบางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-05-30


2018-05-30 14:02:15

496

สส51021/1925

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกพร้อมสะพาน คสล. บริเวณบ้านนายสานิตย์ แสงวิภาค ถึงบ้านนายบุญชิด ชะโลธร ม.4,7 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2018-05-30


2018-05-30 13:59:10

495

สส51021/1924

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองเขิน ซอย9 ม.3 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2018-05-30


2018-05-30 13:55:52

494

สส51021/1779

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและน้ำดื่ม เลี้ยงรับรองฯ

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-16


2018-05-28 09:58:55

493

สส51021/1894

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลหลักเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2018-05-24


2018-05-25 15:00:46

492

สส51021/1875

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ณ วัดบางพลับ ม.4 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-05-23


2018-05-23 16:04:27

491

สส51021/1877

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ม.1 ต.แควอ้อม เชื่อ ม.3 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2018-05-23


2018-05-23 16:00:27

490

สส51021/1852

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-22


2018-05-22 16:00:30

489

สส51021/1581

รายงานผลการจัดซื้อ

ประการศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) สำหรับใช้ในโครงการ เดิน-วิ่ง-มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน) ณ ที่ว่าการอำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-03


2018-05-22 15:58:31

488

สส51021/1853

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัด เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother HL-2250 DN เลขรหัสพัสดุ 416-55-0148 จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-22


2018-05-22 15:54:48

487

สส51021/1540

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายไวนิล และจัดจ้างทำดอกไม้สด โครงการรักษ์แม่กลองประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-30


2018-05-22 15:22:57

486

สส51021/1817

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง ม. 1,5,6 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-05-18


2018-05-22 15:21:08

485

สส51021/1537

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมารถเครน เพื่อขนย้ายดป๊ะเรือขุดลอกคลองจำนวน 3 เที่ยว ตามโครงการรักษ์แม่กลอง ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-30


2018-05-18 14:24:43

484

สส51021/1822

การเปิดเผยราคากลางและประกาศประกวดราคาซื้อ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักงน อบจ.สมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกวดราคา

2018-05-18


2018-05-18 14:19:04

483

สส51021/1827

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-18


2018-05-18 14:10:41

482

สส51021/1825

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-18


2018-05-18 14:07:08

481

สส51021/1525

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเช่าเต็นท์และเก้าอี้ สำหรับใช้ในโครงการรักษ์แม่กลองประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-30


2018-05-17 14:08:18

480

สส51021/1797

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางตะเคียน ม.1 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-05-17


2018-05-17 13:28:07

479

สส51021/1590

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อถ้วยรางวัล สำหรับใช้ในโครงการจัดงานส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ณ ที่ว่าการอำเภออัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-03


2018-05-16 14:07:39

478

สส51021/1545

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการรักษ์แม่กลองประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-01


2018-05-16 14:04:15

477

สส51021/1771

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.1-0012 บ้านปากวน-บ้านวรภูมิ ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-05-16


2018-05-16 14:00:03

476

สส51021/271

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 6,000 ลิตร สำหรับใช้กับยานพาหนะและเครื่องจักรกลของอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-26


2018-05-16 13:57:27

475

สส51021/1753

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-15


2018-05-15 14:36:03

474

สส51021/1752

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องแฟกซ์ภายในห้องสำนักงานกองการศึกษาฯ จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-15


2018-05-15 14:34:45

473

สส51021/1743

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอลบริเวณวัดศรัทธาธรรม ม.1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ำด้รับจัดสรร

ประกวดราคาจ้าง

2018-05-15


2018-05-15 13:33:17

472

สส51021/1726

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาซ่อมเครื่องคิมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-11


2018-05-11 09:53:49

471

สส51021/1673

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านมอบลัด-บ้านนัดตาว่าย

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-09


2018-05-09 13:07:24

470

สส51021/1660

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อสายพ่วงปลั๊กไฟฟ้าที่ใช้สำหรับพ่วงต่อกับคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-08


2018-05-09 09:10:17

469

สส 51021/1658

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 1 ต.แควอ้อม เชื่อม หมู่ที่ 3 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ร่างประกาศ

2018-05-08


2018-05-08 16:26:27

468

สส51021/1659

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อเกลือใส่สระว่ายน้ำ ศูนย์สุขภาพและนันทนาการสำหรับผู้เป็นภูมิแพ้ (ศูนย์วารีบำบัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-08


2018-05-08 15:53:38

467

สส51021/1650

เผยแพร่ประกาศร่างขอบเขตของงานฯ พร้อมกับประกาศร่างประกาศประกวดราคาฯ และร่างเอกสารจ้างฯ

ประกาศร่างขอบเขตของงานฯ พร้อมกับประกาศร่างประกาศประกวดราคาฯ และร่างเอกสารจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักงาน อบจ.สมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ร่างประกาศ

2018-05-08


2018-05-08 15:46:17

466

สส 51021/1648

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ณ วัดบางพลับ หมู่ที่ 4 ต.บางพรหม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-05-08


2018-05-08 15:32:50

465

สส51021/1625

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างฯ

ร่างประกาศ และร่างเอกสารจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางตะเคียน ม.1 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม, ราคากลาง, รูปแบบรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ปปช.01)

ร่างประกาศ

2018-05-07


2018-05-07 15:35:24

464

สส51021/1458

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเย็บเล่มเอกสาร รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2561 (ครั้งที่1)

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-25


2018-05-07 11:56:25

463

สส51021/1428

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดสถานที่พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-24


2018-05-07 11:54:51

462

สส51021/1588

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการจัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบนชนิดหัวท้ายตัดทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์อัลลอยด์ทั้งลำ พร้แมเครื่องยนต์แรงม้าไม่น้อยกว่า 40 แรงม้าแบบติดท้ายเรือ (OUTBOARD) จำนวน 3 ลำ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-05-03


2018-05-03 16:29:47

461

สส51021/1583

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-05-03


2018-05-03 15:14:34

460

สส51021/v1566

การต่ออายุสัญญาเช่นที่ดินและอาคารตลาดปลาแม่กลอง

มติที่ประชุมของคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินฯ ให้นายประชุม โชควิเชียร ผู้เช่าที่ดินและอาคารตลาดปลาแม่กลอง ต่ออายุสัญญาเช่าได้

ประกาศ

2018-05-02


2018-05-03 09:04:39

459

สส51021/1567

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-02


2018-05-02 16:16:05

458

สส51021/1568

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายบ้านสี่แยก-บ้านวัดประชา ม.8 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-02


2018-05-02 16:11:27

457

สส51021/1556

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ประจำตำบลคลองโคน ม.2 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-05-02


2018-05-02 14:26:23

456

สส51021/1527

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางบ่อ ม.5 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-04-30


2018-04-30 15:42:17

455

สส51021/1529

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจัดจ้างซ่อมประตูทางเข้า-ออก ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-30


2018-04-30 14:53:31

454

สส51021/1508

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

การจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางตะเคียน ม.1 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-04-27


2018-04-30 14:27:30

453

สส51021/1487

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ณ วัดบางพลับ ม.4 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-04-27


2018-04-27 14:06:46

452

สส51021/1484

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางสะใภ้ ม.7 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-04-27


2018-04-27 14:04:09

451

สส51021/1482

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางพิมพ์-บ้านคลองโพงพางล่าง ม.3 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-26


2018-04-26 15:37:59

450

สส51021/1474

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะสำหรับรถบรรทุกเทท้ายสำหรับตัดหญ้าไหล่ทาง หมายเลขทะเบียน 80-7186 รหัสพัสดุ 017-56-0013

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-26


2018-04-26 14:42:26

449

สส51021/1451

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยบ้านปรก 8 (ซอยชัชวาล-ศาลอาม้า) ม.6,7,8 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-04-25


2018-04-26 11:27:05

448

สส51021/1466

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-04-26


2018-04-26 11:23:32

447

สส51021/4452

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการ

ร่างประกาศ และร่างเอกสารจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานสนามฟุตซอลบริเวณวัดศรัทธาธนนม ม.1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ร่างประกาศ

2018-04-25


2018-04-25 16:30:43

446

สส51021/1297

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน "เทสกาลลิ้นจี่และของดีเมืองแม่กลองปี 2561"

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-10


2018-04-23 16:06:48

445

สส51021/1420

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ม.1 ต.แควอ้อม เชื่อม ม.3 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-04-23


2018-04-23 14:57:23

444

สส51021/1399

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดไทร ม.9 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-04-20


2018-04-20 16:20:43

443

สส51021/1407

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิง มีที่เท้าแขน มีล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-20


2018-04-20 16:18:27

442

สส51021/1395

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางบ่อ ม.5 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-04-19


2018-04-20 11:07:15

441

สส51021/1404

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตบอลบริเวณวัดศรัทธาธรรม ม.1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-04-20


2018-04-20 10:52:21

440

สส51021/1389

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการปรับปรุง

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางสะใภ้ ม.7 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ร่างประกาศ

2018-04-19


2018-04-19 16:08:36

439

สส51021/1386

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ ม.4,5 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-19


2018-04-19 10:39:18

438

สส51021/1382

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง ม.1,5,6 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2018-04-19


2018-04-19 10:35:55

437

สส51021/1144

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจัดเตรียมภัตตาหารเช้าและน้ำดื่มสำหรับพระสงฆ์งานวันข้าราชการพลเรือน และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-30


2018-04-18 13:59:21

436

สส51021/1360

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางสะใภ้ ม.7 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-04-18


2018-04-18 13:30:37

435

สส51021/1356

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยบ้านปรก 8 (ซอยชัชวาล-ศาลอาม้า) ม. 6,7,8 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้าง

2018-04-18


2018-04-18 11:14:29

434

สส51021/1341

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการ

ร่างประกาศงานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ประจำตำบลคลองโคน ม.2 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ร่างประกาศ

2018-04-17


2018-04-17 16:22:44

433

สส51021/1334

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการ

ร่างงานโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และตารางแสดงวงเงิน

ร่างประกาศ

2018-04-17


2018-04-17 16:20:42

432

สส51021/1338

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ จำนวน 2 เครื่อง ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-17


2018-04-17 14:21:50

431

สส51021/1095

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะบางรายการ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนกลาง

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-29


2018-04-17 14:19:09

430

สส51021/1329

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองมะยม (ถนนคลองมะยม-บ่อนไก่) ม.6 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-17


2018-04-17 11:14:40

429

สส51021/1088

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเช่าเก้าอี้ เต็นท์ สำหรับใช้ในการจัดพิธีถวายราชสักการะฯ

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-29


2018-04-11 15:42:25

428

สส51021/1210

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ที่ใช้งานในห้องกองพัสดุและทรัพย์สิน

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-04


2018-04-11 13:51:09

427

สส51021/1171

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมารถเครน เพื่อยกเรือขุดลอกคลอง จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-02


2018-04-11 12:28:38

426

สส51021/1279

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ม.1 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 22/2561 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

รายงานผล

2018-04-10


2018-04-10 14:32:36

425

สส51021/1282

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561ฯ

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2018-04-10


2018-04-10 14:06:12

424

สส51021/1275

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางบ่อ ม.5 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2018-04-10


2018-04-10 14:03:42

423

สส51021/1283

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ประจำตำบลคลองโคน ม.2 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2018-04-10


2018-04-10 13:57:55

422

สส51021/1128

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดดอกไม้สดในงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกฯ

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-30


2018-04-10 11:29:33

421

สส51021/1272

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดโคกเกตุ-วัดประชา ม.7,4,2 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-10


2018-04-10 10:33:44

420

สส51021-1242

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-2052 ของส่วนราชการในสังกัดองคืการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-05


2018-04-09 15:46:53

419

สส51021/1215

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูเหล็กม้วนห้องเก็บของใต้อาคารหอประชุมพิพัฒน์มงคล

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-05


2018-04-09 14:25:31

418

สส51021/1106

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างทำป้ายเผยแผร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอย่หัวฯ

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-30


2018-04-09 11:31:43

417

สส51021/1125

รายงานผลการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะในการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการปฏิบัตองานราชการประจำห้องกองพัสดุและทรัพย์สิน

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-30


2018-04-09 11:29:54

416

สส51021/1230

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการฯ

ร่างประกาศ และร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง ม. 1,5,6 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม , ราคากลาง , และตารางแสดงวงเงิน

ร่างงานโครงการ

2018-04-05


2018-04-05 14:06:39

415

สส51021/1229

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณเชิงลาดสะพานข้ามคลองแม่กลอง ม.4 ต.ลาดใหญ่ เชื่อม ม.5 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-05


2018-04-05 11:40:05

414

สส51021/0794

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม และอาหารว่างและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรอง ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-12


2018-04-05 09:47:29

413

สส51021/1101

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เลี้ยงรับรองฯ

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-29


2018-04-04 13:23:53

412

สส51021/1097

ส่งประกวดผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อลงใน Web Site ของอ

ขอส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายสำเนียง เพ็ญสว่าง และบ้านนางมาลี บริบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มาเพื่อดำเนินการลงประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดังกล่าวใน Web Site ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป

ประกาศผู้ชนะ

0000-00-00


2018-03-29 16:16:01

411

สส51021/0874

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการมหกรรมว่าวไทย "ศึกจ้าวเวหา" ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-15


2018-03-29 15:27:36

410

สส51021/0892

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ ค่าเช่าเต็นท์ สีขาว ขนาด 4.00x8.00 เมตร จำนวน 6 หลังๆละ500.- บาท เป็นเงิน 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-15


2018-03-29 14:06:25

409

สส51021/0882

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างโครงการมหกรรมว่าวไทย "ศึกจ้าวเวหา" และสืบสานกีฬาว่าวไทย "เล่นว่าวกลางแม่น้ำ" ประจำปี 2561 โดยจ้างการแสดงว่าวไทย ว่าวแฟนซี ว่าวนานาชาติ ว่าวสวยงาม

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-15


2018-03-28 15:38:17

408

สส51021/0684

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เลี้ยงรับรอง

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-05


2018-03-28 14:26:44

407

สส51021/0853

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะบางรายการสำหรับรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน กค-363 รหัสพัสดุ 002-59-0029

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-14


2018-03-27 15:56:11

406

สส51021/0845

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการมหกรรมว่าวไทย"ศึกจ้าวเวหา" และสืบสานกีฬาว่าวไทย "เล่นว่าวกลางแม่น้ำ" ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-14


2018-03-27 15:53:20

405

สส51021/1020

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยบ้านปรก 8 (ซอยชัชวาล-ศาลอาม้า) ม.6,7,8 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-03-26


2018-03-27 15:49:52

404

สส51021/0653

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เลี้ยงรับรอง

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-02


2018-03-23 15:44:57

403

สส51021/1002

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดราษฎร์วัฒนาราม ม.5 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-23


2018-03-23 15:43:17

402

สส51021/100

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประม

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหมู่ที่ 1,5,6 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-03-23


2018-03-23 15:40:59

401

สส51021/0890

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม จำนวน 70 คน ในโครงการมหกรรมว่าวไทย "ศึกจ้าวเวหา" และสืบสานกีฬาว่าวไทย "เล่นว่าวกลางแม่น้ำ" ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-16


2018-03-23 11:21:37

400

สส51021/0216

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมสนามกรีฑาประเภทลู่-ประเภทลาน และวัสดุอุปกรณ์กระถางคบเพลิงและคฑา สำหรับโครงการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชนและประชาชน ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-23


2018-03-22 15:01:48

399

สส51021/0969

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอ งานจ้างเหมาซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กข-2523

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-22


2018-03-22 14:58:55

398

สส51021/0306

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำเหรียญรางวัล สำหรับใช้ในโครงการจัดงานส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี (เดินวิ่ง-มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน) สนาม 2

ประกาศผู้ชนะ

2018-01-31


2018-03-22 14:56:19

397

สส51021/0298

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อถ้วยรางวัล สำหรับใช้ในโครงการจัดงานส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี (เดินวิ่ง-มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน) สนาม 2

ประกาศผู้ชนะ

2018-01-31


2018-03-22 14:55:10

396

สส51021/0210

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามโครงการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชนและประชาชน ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-01-22


2018-03-22 14:53:00

395

สส51021/0948

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมา เปลี่ยนวัสดุยานพาหนะสำหรับรถชมวิวฯ

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-21


2018-03-21 15:23:28

394

สส51021/0887

ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองบางขุน-บ้านบางสะแก (รพ.สต.บ้านปราโมทย์-โรงเจ) ม.5,3 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม หจก.สยามวิทย์คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

การตรวจรับงาน

2018-03-16


2018-03-21 15:21:53

393

สส51021/0803

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์วัดปากสมุทร ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-03-13


2018-03-21 15:17:15

392

สส51021/0769

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และวัสดุยานพาหนะบางรายการสำหรับรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อโตโยต้า รหัสพัสดุ 002-58-0027

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-09


2018-03-21 15:11:48

391

สส51021/0808

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเช่าเรื่องเครื่อง ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-13


2018-03-20 16:17:00

390

สส51021/0894

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นผิว (ผ้าไวนิลใต้น้ำ) ในสระว่ายน้ำศูนย์สุขภาพและนันทนาการสำหรับผู้เป็นภูมิแพ้ (ศูนย์วารีบำบัด) อบจ.สมุทรสงคราม จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-19


2018-03-19 11:23:01

389

สส51021/0810

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อถ้วยรางวัล และโล่รางวัลตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-13


2018-03-19 11:20:42

388

สส51021/0869

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดไทร ม.9 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-03-15


2018-03-15 15:33:27

387

สส51021/0857

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองดาวดึงษ์ ม.7 ต.บางช้าง, ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-03-14


2018-03-15 15:30:05

386

สส51021/0815

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนในหมู่บ้านลาดใหญ่ (ช่วงที่ 2 ) ม.5,6 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดย บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2018-03-13


2018-03-15 15:27:40

385

สส51021/0774

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางขุน-บ้านบางสะแก (รพ.สต.บ้านปราโมทย์-โรงเจ) ม.5,3 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดย บริษัท โมโนคอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2018-03-09


2018-03-15 09:51:02

384

สส51021/0826

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ ม.4,5 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-03-14


2018-03-14 14:55:29

383

สส51021/0665

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ "อุุ่นไอรักคลายความหนาว" โดยจัดชุดการแสดงไปร่วมงานฯในวันที่ 5 มีนาคม 2561 โดยแสดงต่อเนื่องเป็นเวลา 30 นาที ณ เวทีแสดงเล็ก สนามเสือป่า กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-02


2018-03-14 14:51:55

382

สส51021/0748

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายนิติการฯ

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-08


2018-03-14 14:48:53

381

สส51021/679

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างศูนย์ป้องกันภัยประจำท้องถิ่น (ศปภ.) ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2018-03-05


2018-03-13 16:05:05

380

สส51021/0677

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างลานกีฬา พร้อมรางระบายน้ำบริเวณวัดท้ายหาด ม.3 ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2018-03-05


2018-03-13 16:03:38

379

สส51021/0805

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดช่องลม ม.6 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-03-13


2018-03-13 16:01:46

378

สส51021/0790

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-12


2018-03-12 15:06:25

377

สส51021/0615

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการ จัดซื้อ โทรศัพท์ไร้สายพร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวน 2 เครื่อง และตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูบานเลื่อนกระจก จำนวน 5 ตู้

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-26


2018-03-12 15:04:45

376

สส51021/0771

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)งานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดช่องลม ม.6 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-09


2018-03-09 17:36:04

375

สส51021/0574

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับคณะกรรมการข้าราชการอบจ.สมุทรสงคราม จำนวน 18 คน ในการประชุม ก.จ.จ.

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-23


2018-03-09 17:34:29

374

สส51021/0569

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจัดจ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 66 คน

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-23


2018-03-09 17:32:45

373

สส51021/502

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 85 คน

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-21


2018-03-09 17:31:29

372

สส51021/0692

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะสำหรับรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นคอมมิวเตอร์ (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข-647 ของส่วนราชการในสังกัดอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-06


2018-03-08 14:30:04

371

สส51021/0734

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย อบต.พัฒนา (ซอบหน้าเรือนจำ) ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-08


2018-03-08 14:23:24

370

สส51021/0687

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกแบบดับเบิ้ลแคป ยี่ห้อโตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ สีขาว หมายเลขทะเบียน กฑ-4377 ของส่วนราชการในสังกัดอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-06


2018-03-08 14:17:31

369

สส51021/0612

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการจำหน่ายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ กำหนดส่งของภายใน 7 วันทำการ

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-26


2018-03-08 13:53:57

368

สส51021/0744

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองมะยม (ถนนสายคลองมะยม - บ่อนไก่) ม.6 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-03-08


2018-03-08 13:50:58

367

สส51021/0708

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อติดตั้งกองกิจการสภาฯ และห้องประธานสภาฯ อบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-07


2018-03-08 13:47:20

366

สส51021-0582

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการจำหน่ายแผ่นโฟมยางปูพื้นเอนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-23


2018-03-08 13:44:19

365

สส51021/0723

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะสำหรับรถชมวิว จำนวนผู้โดยสาร 25 ที่นั่ง 6 จำนวน 2 คัน

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-07


2018-03-07 15:51:10

364

สส51021/0668

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ดำเนินการจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณเชิงลาดสะพานข้ามคลองแม่กลอง ม.4 ต.ลาดใหญ่ เชื่อม ม.5 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การเปิดเผยราคากลาง

2018-03-02


2018-03-07 14:45:48

363

สส51021/0688

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นคอมมิวเตอร์ (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข-647 ของส่วนราชการในสังกัดอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-06


2018-03-07 14:41:11

362

สส51021/0703

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ม.1 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2018-03-07


2018-03-07 14:36:38

361

สส51021/0698

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดไทร ห.9 ต.กระดังงา

ร่างประกาศงานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดไทร ห.9 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ด้วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงิน

ร่างประกาศ

2018-03-06


2018-03-07 14:28:42

360

สส51021/0525

รายงานผลการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์

ประกาศผู้ชนะในจำหน่ายกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ กำหนดส่งของภายในวันที่ 5 มีนาคม 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-21


2018-03-07 14:23:22

359

สส51021/0712

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของทุกส่วนราชการในอบจ.สมุทรสงคราม จำนวน 5 ส่วนราชการ ในไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560) จำนวน 33 รายงาน

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-07


2018-03-07 14:19:25

358

สส51021/697

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแพรกมอญ บริเวณถนนคลองช่อง-ปากอ่าว ม.5 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-03-06


2018-03-07 14:15:24

357

สส51021/0543

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 6000 ลิตร สำหรับใช้กับยานพาหนะและเครื่องจักรกลของอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-22


2018-03-07 14:10:38

356

สส51021/0689

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผูชนะการจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อส่งน้ำบาดาล ภายในสนามกีฬาอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-06


2018-03-07 14:06:12

355

สส51021/0638

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศภายในห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-28


2018-03-05 16:36:26

354

สส51021/0634

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเกี่ยวกับการจ้างเหมารถเครน เพื่อยกเรือขุดลอกคลองจำนวน 1 งาน กำหนดดำเนินงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ก.พ 61

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-28


2018-03-05 16:33:08

353

สส51021/0629

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุค) กำหนดดำเนินงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 27 ก.พ 61

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-28


2018-03-05 16:30:46

352

สส51021/0585

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานพุ้มดอกไม้สด งาน"วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561"

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-23


2018-03-05 16:29:00

351

สส51021/0584

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด งานพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-23


2018-03-05 16:27:23

350

สส51021/0657

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลฃางและของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเปิดให้ประกาศโดยเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

จัดซื้อจัดจ้าง

0000-00-00


2018-03-02 15:11:11

349

สส51021-0636

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ ม.4,5 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงครามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ

2018-02-28


2018-03-02 10:25:18

348

สส51021/0597

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดโคกเกตุ-วัดประชา ม.7,4,2 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2018-02-26


2018-02-26 16:07:02

347

สส51021/0595

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองมะยม (ถนนสายคลองมะยม-บ่อนไก่) ม.6 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ร่างประกาศ

2018-02-26


2018-02-26 16:04:26

346

สส51021/0580

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านวัดสี่แยก-วัดประชา ม.7,8 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-23


2018-02-23 16:18:49

345

สส51021/0577

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกกส์ (e-bidding) งานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ผู้ชนะการเสนอราคา

2018-02-23


2018-02-23 16:15:46

344

สส51021/0559

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนเทพสุวรรณชาญว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโณงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ม.1 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-02-23


2018-02-23 14:42:54

343

สส51021/0550

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดราษฎร์วัฒนาการ ม.5 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2018-02-23


2018-02-23 14:37:31

342

สส51021/0536

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อาสร้างหลังคาคลุมลามเอนกประสงค์บริเวณวัดโพงพาง ม.2 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-02-22


2018-02-23 14:12:26

341

สส51021/0539

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT ขนาด 24,000 BTU พร้อมติดตั้ง

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-22


2018-02-23 14:08:55

340

สส51021/0563

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำที่นั่งอ่านหนังสือติดผนัง จำนวน 4 อัน ภายในห้อสมุด อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-23


2018-02-23 14:03:08

339

สส51021/0519

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลหลักเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-02-21


2018-02-21 16:33:31

338

สส51021/0482

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านสำเนียงเพ็ญสว่างและบ้านนางมาลี บริบูรณ์ ม.3 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-02-20


2018-02-21 15:56:48

337

สส51021/0490

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประม

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ม.1 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-02-20


2018-02-21 15:53:56

336

สส51021/0486

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเหล็กข้ามคลองมะยม (ถนนสายคลองมะยม-บ่อนไก่) ม.6 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-02-20


2018-02-21 15:50:20

335

สส51021/0508

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงเรียนวัดน้องแสงจันทร์ ม.4,5 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-02-21


2018-02-21 15:48:22

334

สส51021/0369

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจ้างเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงานจำนวน 4 รายงาน

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-06


2018-02-21 15:45:46

333

สส51021/0212

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะงานจ้าง เช่าเครื่องเสียง, เต็นท์ และนั่งร้าน โครงการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชนและประชาชน ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-01-22


2018-02-19 15:16:29

332

สส51021/0239

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกชานต่ำ (เทรลเลอร์) ยี่ห้อฮีโน่ ชนิด 10 ล้อ สีเหลือ-แดง หมายเลขทะเบียน 80-7114 สส. รหัสพัสดุ 0017 56 0012

ประกาศผู้ชนะ

2018-01-26


2018-02-16 13:42:00

331

สส51021/0447

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดราษฎร์วัฒนาราม ม.5

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดราษฎร์วัฒนาราม ม.5 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้าง

2018-02-14


2018-02-14 13:40:39

330

สส51021/0446

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

โครงการงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดโคกเกตุ - วัดประชา ม. 7,4,2 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-02-14


2018-02-14 13:26:45

329

สส51021/0436

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ก.ย 60) โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดราษฎร์วัฒนาราม ม.5 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-02-13


2018-02-14 13:22:18

328

สส51021/0237

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมารถเครน เพื่อยกเรือขุดลอกคลอง

ประกาศผู้ชนะ

2018-01-24


2018-02-12 16:33:44

327

สส51021/0328

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเกี่ยวกับการจ้างเหมาจัดทำซุ้มรับเสด็จฯ

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-02


2018-02-12 16:32:33

326

สส51021/0327

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะงานจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) โครงการ "เทศกาลส้มโดขาวใหญ่และของดีสมุทรสงคราม ปี 2561" จำนวน 37 ป้าย

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-02


2018-02-12 16:30:59

325

สส51021/0415

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองดางดึงษ์ ม.7 ต.บางช้าง ,ต.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2018-02-12


2018-02-12 16:09:32

324

สส51021/0391

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง สส.2003-บ้านนางตะเคียน ต.นางตะเคียน อ.เมืองจ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-02-09


2018-02-09 16:12:58

323

สส51021/0388

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางขุน-บ้านบางสะแก ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-02-09


2018-02-09 16:11:34

322

สส51021/0182

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก แบบดับเบิ้ลแคป

ประกาศผู้ชนะ

2018-01-18


2018-02-09 13:47:28

321

สส51021/0142

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในจัดซื้อเกลือใส่สระว่ายน้ำ ศูนย์สุขภาพและนันทนาการสำหรับผู้ป็นภูมิแพ้ (ศูนย์วารีบำบัด)

ประกาศผู้ชนะ

2018-01-16


2018-02-09 13:42:14

320

สส51021/0394

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดโคกเกตุ-วัดประชา ม.7,4,2 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-02-09


2018-02-09 13:40:08

319

สส51021/0254

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 ป้าย

ประกาศผู้ชนะ

2018-01-25


2018-02-07 15:18:49

318

สส51021/0371

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย อบต.พัฒนา(ซอยหน้าเรือนจำ ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2018-02-07


2018-02-07 15:14:57

317

สส51021/0353

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดช่องลม ม.6 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2018-02-06


2018-02-06 16:17:20

316

สส51021/0364

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประม

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดราษฎร์วัฒนาราม ม.5 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2018-02-06


2018-02-06 16:13:31

315

สส51021/0299

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกรีฑายุวชนฯ ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-01-31


2018-02-06 11:33:41

314

สส51021/0333

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการ

ร่างงานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองดาวดึงษ์ ม.7 ต.บางช้าง , ต.อัมพวา อ.อัมพวา จสมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-02-05


2018-02-05 16:47:09

313

สส51021/0338

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

โครงการงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายสำเนียง ม.3 ต.ดอนมโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศประกวดราคาจ้าง

2018-02-05


2018-02-05 16:44:04

312

สส51021/0334

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเหล็กข้ามแพรกมอญ บริเวณถนนคลองช่อง-ปากอ่าว ม.5 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกาศประกวดราคาจ้าง

2018-02-05


2018-02-05 13:30:37

311

สส51021/0313

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านวัดสี่แยก-วัดประชา ม. 7,8 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกาศประกวดราคาจ้าง

2018-02-01


2018-02-01 12:37:09

310

สส51021/0316

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประม

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองดาวดึงษ์ ม.7 ต.บางช้าง , ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-02-01


2018-02-01 12:31:25

309

สส51021/0315

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ บ้านนายสำเนียง เพ็ญสว่าง และบ้านนางมาลี บริบูรณ์ ม.3 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-02-01


2018-02-01 12:28:11

308

สส51021/0305

ประชาสัมพันธ์การขยายเขตไฟฟ้าฯจำนวน 2โครงการ

1.ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่าง ซอยคลองบ้านค่าย ม.4,6 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสารภี ม.2,8,10 ต.บางยี่รงค์ ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม การไฟฟ่าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางคนที ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าฯ จำนวน 2 โครงการ เสร็จเป็นที่เรียบร้อย

การตรวจรับพัสดุ

2018-02-01


2018-02-01 12:22:44

307

สส51021/0261

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดปากสมุทร ม.2 ต.แหล่มใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยบริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2018-02-01


2018-02-01 10:47:25

306

สส51021/0276

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลหลักเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกาศประกวดราคาจ้าง

2018-01-29


2018-01-31 17:04:08

305

สส51021/0278

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดโพงพาง ม.2 ต.บางขันแตก อ.เมือง จสมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกาศประกวดราคาจ้าง

2018-01-29


2018-01-31 17:02:28

304

สส51021/0151

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ เนื่องในการจัดพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และพิธีวันยุทธหัตถี ปี 2561

ผู้ชนะการเสนอราคา

2018-01-16


2018-01-31 17:00:02

303

สส ๕๑๐๒๑/๐๑๙๘

รายงานผลการจัดซื้อ

พร้อมนี้ ขอส่งประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ในไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาเพื่อดำเนินการลงข้อมูลดังกล่าวใน Web Site ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

0000-00-00


2018-01-26 15:10:32

302

สส51021/0247

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการ

อบจ.สมุทรสงคราม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแพรกมอญ บริเวณถนนคลองช่อง - ปากอ่าว ม.5 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ร่างงานโครงการ

2018-01-25


2018-01-26 10:22:44

301

สส51021/0241

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย อบต.พัฒนา (ซอยหน้าเรือนจำ) ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-01-25


2018-01-25 14:48:35

300

สส51021/0245

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2018-01-25


2018-01-25 14:46:08

299

สส51021/0230

ส่งสำเนาประกาศรายงานผลการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดฯ

ประกาศรายงานผลการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดฯ

รายงานผล

2018-01-24


2018-01-25 14:43:43

298

สส51021/0220

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ บริเวณวัดช่องลม

ประกวดราคาจ้าง

2018-01-23


2018-01-24 08:39:18

297

สส51021/0196

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดป้อมแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-01-22


2018-01-22 11:00:52

296

สส51021/0166

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดช่องลม ม.6 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-01-18


2018-01-19 09:47:43

295

สส51021/0160

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโ๕รงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านวัดสี่แยก-วัดประชา ม.7,8 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-01-18


2018-01-19 09:46:06

294

สส51021/0165

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

โครงการงานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านสี่แยก - บ้านวัดประชา ม.7,8 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-01-18


2018-01-19 09:43:49

293

สส51021/0175

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแพรกมอญบริเวณถนนคลองช่อง-ปากอ่าว ม.5 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-01-18


2018-01-19 09:40:23

292

สส51021/0169

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงงานครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดโพงพาง ม.2 ต

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดโพงพาง ม.2 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-01-18


2018-01-19 09:35:29

291

สส51021/0171

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลหลักเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงครา

ประกวดราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลหลักเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-01-18


2018-01-19 09:29:34

290

สส51021/0118

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองยายแพง(สะพานแดงเก่า)ม.2 ต.ยายแพง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 43/2560 โดย หจก.แม่กลองสถาปัตย์ เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

การตรวจรับงาน

2018-01-15


2018-01-18 09:15:50

289

สส51021/0134

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วรจังหวัดสมุทรสงคราม จึงส่งประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ก.ย 2560 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลหลักเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-01-16


2018-01-18 09:12:38

288

สส51021/0150

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วรจังหวัดสมุทรสงคราม จึงส่งประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ก.ย 2560 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย อบต.พัฒนา (ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-01-17


2018-01-18 09:10:26

287

สส51021/0039

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์นั่ง(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนซ์ทอง หมายเลขทะเบียน กข-2523 รหัส 001-48-0005

ผู้ชนะการเสนอราคา

2018-01-04


2018-01-18 09:07:19

286

สส51021/0119

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วรจังหวัดสมุทรสงคราม จึงส่งประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ก.ย 2560 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดโพงพาง ม.2 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-01-15


2018-01-18 09:04:11

285

สส51021/0106

ส่งประกวดผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อลงใน Wed Site ของอ

พร้อมนี้ ขอส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสายลบ้านท้ายหาด-บ้านบางเรือหัก (สส.ถ.๑-๐๐๒๕) หมู่ ๖ ตำบลแหลมใหญ่, หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มาเพื่อดำเนินการลงประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดังกล่าว Wed Site ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามต่อไป

ประกาศผู้ชนะ

0000-00-00


2018-01-12 14:44:03

284

สส51021/0042

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจักซื้อวัสดุสำนักงาน ของทุกส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 5 ส่วนราชการ ในไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560) จำนวน 65 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2018-01-08


2018-01-11 14:52:24

283

สส51021/3263

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจัดทำรูปพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รูปธงชาติ รูปตราสัญลักษณ์

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-13


2018-01-10 16:09:47

282

สส51021/0054

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดปากลัด

เปิดเผยราคากลาง

2018-01-08


2018-01-10 15:58:51

281

สส51021/0078

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.1-0007 สายบ้านบางขุน-บ้านบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2018-01-10


2018-01-10 15:56:25

280

สส51021-0080

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ1-0010 และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2018-01-10


2018-01-10 15:52:10

279

สส51021/0019

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานซ่อมระบบกล้องวงจรปิดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (CCTV) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 5/2561 ลงวันที่ 15 ธ.ค 2560 โดย หจก.ลีโอ เทเลคอม เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2018-01-04


2018-01-08 10:18:24

278

สส51021/3352

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะสำหรับรถชมวิวจำนวนผู้โดยสาร 35 ที่นั่ง 6 ล้อ จำนวน 4 คัน

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-21


2018-01-05 09:56:41

277

สส51021/0008

ส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุฯ

ส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 53 รายการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศขาย

2018-01-03


2018-01-05 09:53:37

276

สส51021/0001

ส่งข้อมูลการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติมครั้ง

ส่งข้อมูลการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

แผนการจัดหาพัสดุ

2018-01-03


2018-01-05 09:50:17

275

สส51021/0003

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้อง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.1-0007 สายบ้านบางขุน-บ้านบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-01-03


2018-01-05 09:48:01

274

สส51021/0005

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้อง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.1-0010 สายแยกทางหลวง สส.2003-บ้านนางตะเคียน ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-01-03


2018-01-05 09:43:07

273

สส51021/3317

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงสะพานทางเท้าคสล. บ้านแพรกทะเล ม.4 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยบริษัท แนน โปรเจคท์กรุ็ป จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-12-19


2017-12-29 10:51:51

272

สส51021/3397

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านดอนมะโนรา-บ้านคลองแค (สวนนางละมัย ทองประไพ) ม. 5,8 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดย บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-12-27


2017-12-29 10:28:11

271

สส51021/3367

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซักรีดวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในที่พักภายในศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) สวนสมเด็จฯ

ผู้ชนะการเสนอราคา

2017-12-25


2017-12-29 10:24:06

270

สส51021/3420

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.1-0010 สายแยกทางหลวง สส.2003-บ้านนางตะเคียน ต.นางตะเครียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2017-12-28


2017-12-29 10:21:41

269

สส51021-3419

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ1-0007 สายบ้านบางขุน-บ้านบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2017-12-28


2017-12-29 10:18:47

268

สส51021/3275

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล) จำนวน 6,000 ลิตร สำหรับใช้กับยานพาหนะและเครื่องจักรกลของอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-14


2017-12-21 16:30:47

267

สส51021/3348

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางขุน-บ้านบางสะแก (รพ.สต.บ้านปราโมทย์-โรงเจ) ม.5,3 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-21


2017-12-21 16:28:55

266

สส51021-3315

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์วัดป้อมแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกวดราคาจ้าง

2017-12-19


2017-12-19 14:30:53

265

สส51021-3309

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ยกเลิกประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบำรุงวิทย์) ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ยกเลิกประกาศ

2017-12-18


2017-12-19 13:51:47

264

สส51021-3295

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองบางขุน-บ้านบางสะแก (รพ.สต.บ้านปราโมทย์-โรงเจ) ม.5,3 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-15


2017-12-15 15:46:32

263

สส51021/3179

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ประจำปี 2560 (สนามที่ 1)

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-01


2017-12-15 15:36:42

262

สส51021/3177

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำเหรียญรางวัล ตามโครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ประจำปี 2560 (สนามที่1)

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-01


2017-12-15 15:33:56

261

สส51021/3246

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ชำรุด

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-13


2017-12-15 11:08:41

260

สส51021/3200

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างและเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะสำหรับรถชมวิวจำนวนผู้โดยสาร 35 ที่นั่ง 6 ล้อ จำนวน 2 คัน

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-06


2017-12-15 11:06:54

259

สส51021/3171

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) โครงการจัดงานส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-01


2017-12-15 10:54:29

258

สส510213248

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบำรุงวิทย์) ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2017-10-13


2017-12-13 16:19:47

257

สส51021/3133

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2017-11-29


2017-12-13 14:26:12

256

สส51021/3233

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานก่อสร้างศูนย์ป้องกันภัยประจำท้องถิ่น (ศปภ.) ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 3/2561 ลงวันที่ 8 พ.ย 60

รายงานผล

2017-12-12


2017-12-13 13:55:08

255

สส51021/3208

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างหละงคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม ม.3 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดย หจก.ดำรงกุลการโยธา เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-12-07


2017-12-08 15:35:31

254

สส51021/3413

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำบรเวณถนนสายบ้านท้ายหาด-บ้านบางเรือหัก และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2017-12-07


2017-12-07 16:22:45

253

สส51021/3210

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านลาดใหญ่ (ช่วงที่ 2) ม. 5,6 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 4/2561 ลงวันที่ 9 พ.ย 60

รายงานผล

2017-12-07


2017-12-07 15:54:31

252

สส51021/3202

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดป้อมแก้ว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดป้อมแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ 1. ร่างประกาศ และร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ 2. ราคากลาง, รูปแบบรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ปปช.01)

ประกวดราคาจ้าง

2017-12-06


2017-12-07 10:08:22

251

สส51021/3175

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ก.ย 60) โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดป้อมแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2017-12-04


2017-12-04 14:35:18

250

สส51021/3124

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนจั่น-บ้านยี่สาร (สส.ถ 1-0020) ต.คลองโคน อ.เมือง, ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2017-11-27


2017-12-01 16:02:52

249

สส51021-3097

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

การจัดจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนจั่น-บ้านยี่สาร (สส.ถ 1-0020) ต.คลองโคน อ.เมือง, ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดจ้าง

2017-11-23


2017-12-01 16:01:30

248

สส51021/3170

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดปากสมุทร ม.2 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-01


2017-12-01 14:27:23

247

สส51021/3153

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานก่อสร้างลานกีฬา พร้อมรางระบายน้ำบริเวณวัดท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 2/2561 ลงวันที่ 7 พ.ย 60

รายงานผล

2017-11-30


2017-11-30 14:08:42

246

สส51021/3062

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมรถตีนตะขาบ ขะบเคลื่อนตัวเอง ยี่ห้อแคตเตอร์พิลล่าร์ 90 แรงม้า สีเหลือง หมายเลขทะเบียน ตค 99 รหัสพัสดุ 018 57 0002

ประกาศผู้ชนะ

2017-11-20


2017-11-30 08:20:56

245

สส51021/3103

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดโรงธรรม-บ้านลัดจวน โดย หจก.โชคชัยรัตน์การโยธา ผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-11-24


2017-11-28 15:48:14

244

สส51021/3040

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ชำรุด จำนวน 32 ตัว

ประกาศผู้ชนะ

2017-11-17


2017-11-28 15:46:03

243

สส51021/2939

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะบางรายการ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง แบบเก๋งสองตอน 4 ประตู ยี่ห้อมิตซูบิชิ แลนเซอร์ หมายเลขทะเบียน กข-6436 รหัสพัสดุ 001-56-0060

ประกาศผู้ชนะ

2017-11-07


2017-11-28 13:46:29

242

สส51021/2918

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะบางรายการ

ประกาศผู้ชนะ

2017-11-06


2017-11-28 13:38:23

241

สส51021/2808

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมารถเครน เพื่อยกเรือขุดลอกคลอง จำนวน 2 ลำ กำหนดดำเนินงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 2 พ.ย. 60

ประกาศผู้ชนะ

2017-10-30


2017-11-27 15:33:22

240

สส51021/3102

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

การจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางขุน-บ้านบางสะแก (ม.5,3 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การเปิดเผยราคากลาง

2017-11-24


2017-11-24 16:48:45

239

สส51021/3085

ประชาสัมพันธ์การส่งมอบเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน 2 ลำ

การจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง กับ หจก. เค ที เอ็ม 999 ผู้ขาย ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2560

การตรวจรับงาน

2017-11-22


2017-11-22 16:27:57

238

สส51021/3081

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

การจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2017-11-22


2017-11-22 16:25:08

237

สส51021/3058

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

การจ้างปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดปากสมุทร ม.2 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

เปิดเผยราคากลาง

2017-11-20


2017-11-21 14:54:10

236

สส51021/2803

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการประกวดนางนพมาศ แม่-ลูก โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองปี 60

ประกาศผู้ชนะ

2017-10-30


2017-11-21 14:40:47

235

สส51021/2798

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในจำหน่ายไม้และเชือก เพื่อใช้ในโครงการประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองตามครรลองวิธีพอเพียง ปี60

ประกาศผู้ชนะ

2017-10-30


2017-11-21 14:27:31

234

สส51021/3064

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโ๕รงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบำรุงวิทย์) ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

2017-11-21


2017-11-21 14:21:52

233

สส51021/2954

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำป้ายเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ

ประกาศผู้ชนะ

2017-11-08


2017-11-21 14:19:15

232

สส51021/3059

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสายบ้านท้ายหาด-บ้านบางเรือหัก (สส.ถ.1-0025) ม.6 ต.แหล่มใหญ่, ม.4 ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

2017-11-20


2017-11-21 14:16:53

231

สส51021/2707

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในงานพิธีถวานดอกไม้จันทร์ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2017-10-18


2017-11-20 16:06:45

230

สส51021/2709

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2017-10-18


2017-11-20 16:04:02

229

สส51021/3030

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสารภี ม.7 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 48/2560 โดย บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-11-16


2017-11-17 13:45:47

228

สส51021/2719

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจัดสถานที่พร้อมตกแต่งสถานที่ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์

ประกาศผู้ชนะ

2017-10-18