ช่องทางร้องทุกข์
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
@M.RUNG