แบบฟอร์มต่างๆ  
   
แบบใบลา กรอกแบบวันลาออนไลน  
  • ใบลาพักผ่อน
  • ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
  • แบบใบขอยกเลิกวันลา
 
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว  
  • คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ (แบบ บ.จ. 1)
  • คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ
 
ใบเบิกเงินสวัสดิการ  
  • เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานท้องถิ่น (แบบ ร.บ.3)
  • เกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ ก.บ.1)
 
หนังสือแต่งตั้งผู้มาประชุมแทน  
แบบแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรม  
คำร้องทั่วไป  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
@M.RUNG