ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจลาส่วนตัว
 
เขียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่อง
เรียน
ข้าพเจ้า
สังกัด
ขอลา
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ มีกำหนด วัน
ข้าพเจ้าได้ลา ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ มีกำหนด วัน
ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).......................................................
( )
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
@M.RUNG