มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
การให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การป้องกันการรับสินบน
การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
@M.RUNG