การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2562
- การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นตำมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561
- การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นตำมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
@M.RUNG